Galerie
Edukacja międzypokoleniowa Grundtvig 2011 r.

Educate Generation - międzypokoleniowa, cyfrowa edukacja dorosłych


SO Sycyna zakończyło realizację projektu Grundtviga 2009-2011 w part-nerstwie z instytucjami z 8 krajów Unii Europejskiej. W warsztatach projekto-wych u naszych partnerów (Nikozja - Cypr, Sevilla - Hiszpania, Verona - Włochy, Serres - Grecja, Kłaipeda - Litwa) uczestniczyło 18 naszych przedstawicieli. W ostatnim, podsumowującym spotkaniu w Kłajpedzie uczestniczyli: H. Bednarczyk, W. Kabus, M. Skowrońska. Wydano monografię w języku angielskim H. Bednarczyk, V. Virsilas (edit.) Educate  Generation, ISBN 978-83-60132-21-0, B5, s. 127. SO Sycyna 2011. Pod tym samym tytułem powstał e-book (elektroniczna książka) www.sycyna.ppp.pl o objętości 298 s. Ciekawe postrzeganie i znajomość innych krajów przez pryzmat kultury, historii, ekonomii, kuchni. Przygotowywany jest nowy projekt o uczeniu się technologii informatycznych poprzez cyfrowe dokumentowanie działalności artystycznej.


05.01.2012

Edukacja międzypokoleniowa - e-book

W ramach projektu GRUNDTVIG - edukacja międzypokoleniowa powstały następujące pozycje:

 •     e-book - Educate Generation;
 •     Monografia - Educate Generation, będąca XXXV tomem Biblioteki Sycyńskiej.


Warunki pracy - polska wieś Sycyna
Conditions of work - the Polish country Sycyna

Rozwój innowacyjnych technologii powoduje zmiany pracy, warunków pracy, struktury i formy zatrudniania, zmienia się rynek pracy i pozostają ciągle nierozwiązane problemy bezrobocia. Warunki pracy proponujemy rozpatrzeć przez pryzmat terenu działania naszego Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna we wsi Sycyna w rolniczym powiecie zwoleńskim. południowego Mazowsza w Centralnej Polsce.

 Polska, kraj środkowoeuropejski, członek Unii Europejskiej, powierzchnia 312, 7 tys. km2, 38,2 miliona ludności. Dochód narodowy na jednego mieszkańca ~ 6000 Euro w Unii (23 miejsce) przy średniej 10 tys. Euro. W ostatniej dekadzie gospodarka odnotowuje wzrost mimo kryzysowego spowolnieniu w 2009 r., PKB w 2010 roku wzrósł realnie o 3,8%. Zatrudnionych prawie 16 mln. Wskaźnik aktywności zawodowej 55,1%. Bezrobotnych 1,950 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego 12,3%.

Ponad 2 mln Polaków pracuje zagranicą, głownie w krajach Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Włoszech.

Dzisiaj Sycyna to 4 wsie, 240 gospodarstw, zamieszkałych przez 720 osób. Znajduje się tu szkoła podstawowa, biblioteka, 3 sklepy, działa Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, chór Sycyna i Iskierki. Około 40% mieszkańców utrzymuje się z pracy pozarolnictwem. Asfaltowe drogi, wodociąg, ponad 100. rodzinach komputery i ogólnie dostępna pracownia komputerowa z Internetem. Prawie 15% mieszkańców posiada wyższe wykształcenie

 

 Powiat zwoleński. Powiat i gmina mają charakter rolniczo-przemysłowy: powierzchnia 57,3 tys. ha, ludność 36,8 tys., Niestety od kilku lat następuje spadek ludności. W ciągu 10 lat liczba dzieci zmniejszyła się o 25%. Gospodarstwa małe kilkuhektarowe, zaledwie kilkanaście gospodarstw towarowych, tylko mikro i małe przedsiębiorstwa. Zatrudnionych 3 647, bezrobotnych ponad 2,7 tys., stopa bezrobocia 17,4%.

Struktura bezrobotnych z wykształceniem wyższym 7,5%, średnie zawodowe - 20%, średnie ogólnokształcące - 11,5% zasadnicze - 28%, gimnazja i poniżej - 33%.

Wynagrodzenia niższe niż średnio w województwie mazowieckim. Małe gospodarstwa rolnicze pełnią raczej funkcje socjalną. Zatrudnienie obcokrajowców, głównie z Ukrainy, szacunkowo w powiecie pracuje kilkadziesiąt osób, raczej szara strefa w rolnictwie i budownictwie.

Emigracja raczej sezonowa szacunkowo 300÷500 osób zatrudnionych, głownie w rolnictwie, budownictwie i usługach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Francji i krajach skandynawskich.


Praca. Następująca intelektualizacja informatyzacji pracy utrudniająca zatrudnianie ludzi z wykluczeniem cyfrowym o niskim wykształceniu. Jedyne miejsca pracy mikro i małe przedsiębiorstwa, urzędy, edukacja, służba zdrowia.

Nastąpiła gwałtowna zmian warunków pracy. Trudną pracę z siewem, zbiorem wykonują maszyny. Dużo ciężkiej pracy fizycznej ma miejsce przy uprawie ziemniaków, buraków, warzyw przy zbiorach truskawek, owoców, hodowli trzody.

Relatywnie dużo wypadków przy pracy w pracach rolniczych, w gospodarstwach domowych również dzieci. Gospodarstwa rolne, małe raczej funkcje socjalne. Główne źródło dochodu emerytury rolnicze, zasiłki, sprzedaż produktów rolnych. Przedsiębiorstwa głównie mikro i małe, jednoosobowa działalność gospodarcza, najczęściej handel, usługi, przetwórstwo płodów.


Edukacja. Mało przedszkoli (tylko 2) i miejsc w przedszkolach. Oddziały wychowania przedszkolnego prowadzą szkoły podstawowe. W powiecie znajduje się 19 szkół podstawowych, 7 gimnazjów oraz jedno liceum ogólnokształcące, 2 zasadnicze szkoły i technikum. Uczniów w szkołach podstawowych - 2451, w gimnazjach - 1577, w zasadniczych szkołach zawodowych - 310, w technikach - 261, w liceach - 562.

Maturzyści wybierają studia w uczelniach głównie w Radomiu, Lublinie, niewiele w głównych akademickich centrach Polski. Niewielu po studiach wraca do miejsca urodzenia.

Ustawiczna edukacja dorosłych głownie w formach kursów zawodowych dla rynku pracy prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego a także przyuczenie do pracy w Ochotniczym Hufcu Pracy.

Rozwój edukacji głownie dorosłych jest szansą rozwoju lokalnych zasobów ludzkich. Kompleksowe oddziaływanie poprzez rozwój edukacji na wszystkich poziomach przewidują scenariusze rozwoju kapitału intelektualnego opublikowane w książce Kapitał intelektualny i scenariusze rozwoju autorstwa B. Banasik, I. Bednarczyk, T. Kupidura, wydana przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w ramach projektu Leader.


Aktywizacja zawodowa.
Bieda. Wielu korzystających z pomocy społecznej. Stosunkowo niski poziom wykształ-cenia dorosłych 40+ powoduje, że Urzędy Pracy, samorządy, Stowarzyszenie realizuje wiele kursów zawodowych.

Odnotowuje się problemy z rekrutacją a więc wiele uwagi poświęca się problemom zachęcenia do kształcenia i zachęcanie do pracy, głównie długotrwale bezrobotnych. Poważnym problemem jest wykluczenie społeczne, wykluczenie z rynku pracy, głównie dorosłych powodowanych wykluczeniem cyfrowym. Stąd też prawie wszystkie projekty europejskie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Innowacyjnej Gospodarki zawierają elementy edukacji informatycznej i rozbudowy dostępu do komputera i do Internetu.

Przytoczymy przykłady projektów realizowanych przez SO Sycyna.

Integracja lokalna e-aktywizacja, Leader+.
W projekcie Leader jest realizowany kolejny III etap 2009-2015 projektu Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w 11 okolicznych gminach. Zrealizowano kilka projektów odnowy wsi, kilkanaście małych projektów, głównie rozwoju kultury i turystyki. Brak jest kandydatów w projektach różnicowania działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw.

@ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych.
Celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej, poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców 5 gmin powiatu zwoleńskiego poprzez zastosowanie technologii informatycznych w doradztwie zawodowym na odległość.

W projekcie uczestniczyło 64 osoby dorosłe z minimalnym przygotowaniem zawodowym - do 34 roku życia, w tym nieposiadające doświadczeń zawodowych, osoby starsze (po 45 roku życia) mające trudności z dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki rynkowej oraz długotrwałe bezrobotni, rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza sektorem rolnym.

Rezultaty projektu: kursy informatyczne (81 osób), doradztwo zawodowe on-line, 61 indywidualnych planów działania, czasowe zatrudnienie 13 osób, skierowanie na szkolenia 12 osób.

Integracja lokalna e-aktywizacja. Celem projektu było stworzenie warunków do pełnej integracji społęcznej w aspekcie międzypokoleniowym i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi powiatu zwoleńskiego poprzez wspólne uczenie się i nabycie umiejętności komunikowania się za pośrednictwem Internetu w 10 miejscowościach, ePunkty integracyjne: Barycz, Jasieniec, Sycyna, Zielonka, Czarnolas, Policzna, Kazanów, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.

Rezultaty projektu: 10 pikników integracyjnych, warsztaty obsługi komputera i technologii informatycznych, integracyjne wakacje.

W projekcie (kursach) uczestniczyło 81 mieszkańców z 10 wsi powiatu zwoleńskiego w wieku od 7 do 80 lat (60% kobiet i 40% mężczyzn) - bezrobotni, długotrwale nieaktywni zawodowo, rolnicy i zatrudnieni poza rolnictwem, emeryci i renciści, uczniowie szkół podstawowych i średnich, w tym kobiety wiejskie, młodzież i seniorzy.

Perspektywy rozwoju wsi to różnicowanie działalności rolniczej, rozwój mikroprzedsiębiorstw. Taki Kapitał intelektualny już powstaje.

Literatura

 1. Banasik B., Bednarczyk I., Kupidura T. Kapitał intelektualny i scenariusze rozwoju gmin LGD. Dziedzictwo i rozwój. Wydawnictwo Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój. Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna 2009.
 2. Bednarczyk H. (red.) Sycyna wiek XX. Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Sycyna 2000.
 3. Wieści Sycyny.
 4. www.sycyna.pl.


Lokalna kultura polskiej wsi - gniazdo rodzinne Jana Kochanowskiego
The local culture of the Polish country - the family hearth of Jan Kochanowski


Na problem lokalnej kultury, tradycji, dziedzictwa kulturowego i ich współczesnej reperkusji spojrzymy na pryzmat naszego lokalnego środowiska, miejsca urodzenia wybitnego polskiego poety Odrodzenia Jana Kochanowskiego, w którym już 12 lat aktywnie działa Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna.

1. O naszej małej ojczyźnie


Powiat zwoleński jest jednym z powiatów południowej części województwa mazowieckiego. W centralnej Polsce na przecięciu dróg krajowych Sandomierz Warszawa - Radom Lublin Obejmuje gminy: Zwoleń, Tczów, Przyłęk, Policzna, Kazanów. Na powierzchni 57 124 ha zamieszkuje około 40 000 osób. Jest to ziemia związana z najwybitniejszym poetą Renesansu - Janem Kochanowskim, który urodził się w Sycynie, mieszkał w Czarnolesie a pochowany jest w Zwoleniu.

Sycyna. Według ostatnich badań K. Myślińskiego Sycyna była obok Policznej i Strykowic jedną z pierwszych osad powstałych już w XII wieku we wschodnich rejonach Puszczy Radomskiej. Sycyna jest powszechnie identyfikowana z wsią Życina wg zapisu z 1191 roku (pła­cącą dziesięcinę kolegiacie sandomierskiej) i do XIV w. pozostawała w ręku monarchy.

Piotr Kochanowski ojciec poety nabył Sycynę w 1525 r., która należała do rodziny Kocha­nowskich do końca XVII w.

Dzisiaj Sycyna to około 700 mieszkańców w 240 gospodarstwach. Gospodarstwa małe kilkuhektarowe, zaledwie kilkanaście gospodarstw towarowych. Około 40% mieszkańców utrzymuje się z pracy pozarolnictwem. Asfaltowe drogi, wodociąg. Około 100. rodzin posiada komputery. Prawie 15% mieszkańców - wyższe wykształcenie.

2. Tradycja, zwyczaje, obrzędy

Życie codzienne na wsi nie ulegało zbyt wielkim zmianom na przestrzeni wieków. Cały trud i praca człowieka skupiały się na zabiegach związanych z uprawą ziemi, zbieraniem plonów, dbałością o zwierzęta i gospodarstwem domowym. Cykl prac jednoznacznie wyznaczały i wyznaczają pory roku. Wiosna to czas intensywnych prac polowych, takich jak orka, siew, sadzenie ziemniaków i warzyw. Lato, to czas zbiorów - sianokosów i żniw. Jesienią wykopywano ziemniaki, zbierano warzywa, suszono len. Zimę przeznaczano na prace domowe. Kobiety przędły nici, tkały, szyły, darły pierze. Mężczyźni w tym czasie reperowali i wykonywali narzędzia i sprzęty potrzebne w gospodarstwie. Korzystano z najłatwiej dostęp­nych surowców, takich jak drewno, len, owcza wełna.

Należy pamiętać, że tradycyjna gospodarka chłopska oparta była na samowystarczalności, czyli na tym, co dała ziemia i zwierzęta, bez konieczności kupowania produktów za pieniądze.

W kulturze tradycyjnej rytm życia człowieka dzielił się na dwa etapy. Etap pracy, codziennej krzątaniny pozwalającej na zaspokojenie bytowych potrzeb i drugi, nie mniej ważny, to czas świętowania. Współcześnie święta kojarzą nam się głównie z odpoczynkiem od codziennych obowiązków, natomiast w kulturze trady­cyjnej był to czas szczególny. Czas, który zmuszał człowieka do refleksji nad wła­snym życiem, które było ściśle związane i uzależnione od rytmu przyrody. Ta zależność zmuszała człowieka do znalezienia w siłach natury sprzymierzeńca, bowiem od ich przychylności zależała podstawowa egzystencja człowieka. Stąd w każdym okresie świątecznym pojawia się, cały cykl obrzędów i zabiegów magicznych, ma­jących spowodować urodzaj ziemi, zdrowie i płodność ludzi i zwierząt Wierzono też, że obcowanie z istotami pozaziemskimi, a głównie z duszami zmarłych pomoże człowiekowi w jego ziemskiej egzystencji. Obecny sposób świętowania w Polsce miesza dawne wierzenia pogańskie, rzymskie, na które nałożyła się religia katolicka.

    Święta doroczne - wyznaczone porami roku i związanym z nimi kalenda­rzem obrzędowym. Pojawiający się tutaj cykl obrzędów miał na celu spowodowa­nie urodzaju ziemi i płodności zwierząt.

    Jednym z najważniejszych świąt w całym cyklu dorocznym były święta Boże­go Narodzenia. Najważniejszym dniem w tym świątecznym cyklu była Wigilia Bożego Narodzenia, przypadająca na dzień 24 grudnia. Punktem kulminacyjnym tego dnia jest spożywana o zmroku wieczerza wigilijna, ale moment ten poprzedzały szereg zabiegów i praktyk.

    Święta wielkanocne, podobnie jak Bożego Narodzenia poprzedzało wielkie sprzątanie i przygotowywanie jedzenia. Pieczono specjalne babki wielkanocne, urządzano świniobicie, wędzono szynki i wyrabiano kiełbasy. Jedzenie to święcono w kościele w Wielką Sobotę. Również dzisiaj proboszcz z Jasieńca Soleckiego dokonuje poświęcenia pokarmów w każdej z wsi Sycyny. W święconym -obowiązkowo- musiały znajdować się jajka i sól. Pokarm ten uroczyście spożywano w czasie wielkanocnego śniadania.

    Duże znaczenie miał też drugi dzień świąt wielkanocnych, zwany lanym poniedziałkiem. Dzień ten upływał pod znakiem masowego oblewania się wodą.

    Święta rodzinne - związane bezpośrednio z etapami życia człowieka. Pojawiające się, tu obrzędy miały zagwarantować człowiekowi zdrowie i dobrobyt.

    Narodziny. Tutaj cały cykl obrzędów związany był z matką i z dzieckiem. Już w czasie, ciąży kobietę, obowiązywał cały szereg zakazów, które miały spowodo­wać urodzenie zdrowego dziecka. Kobietom w ciąży nie wolno było przestępować przez różne przedmioty, jak ławki, płoty, linie graniczne, bo mogło to przyspieszyć poród i tym samym zaszkodzić dziecku. Nie wolno jej też było patrzeć na ogień i myszy po to, by twarz dziecka nie była oszpecona rumieniem czy znamionami.

    Wesele. Drugim ważnym momentem w życiu człowieka było zawarcie związku małżeńskiego. Należy pamiętać, że w kulturze tradycyjnej o wyborze współmałżonka nie decydowały uczucia, lecz majątek i pozycja społeczna. O zawarciu związku nigdy nie decydowali młodzi, lecz zawsze ich rodzice. Gdy rodzice uznali, że dany chłopak lub dziewczyna dorośli już do małżeństwa, zaczynali rozglądać się za odpowiednim partnerem. Jeżeli takiego znaleźli, wstępnie porozumiewali się między sobą. Gdy uznali, że jest szansa na związek, następował moment oficjalnego wysyłania -swatów-. -Swatami- z reguły byli poważni i szanowani gospodarze. Występowali oni w imieniu rodziców starającego się o rękę dziewczyny kawalera. Do rodziców dziewczyny zawsze szli z wódką, którą po wejściu do domu stawiali na stole. Wtedy rozpoczynali rozmowę o małżeństwie. Nigdy nie mówiono o tym wprost.

    Gdy wszystko potoczyło się pomyślnie, w kościele ogłaszano zapowiedzi i rozpoczynano przygotowania do wesela. Wesela najczęściej odbywały się jesienią, po zbiorach, kiedy był największy dostatek jedzenia.

    W dniu wesela panna młoda zamykała się w izbie w towarzystwie druhen, gdzie przy ich pomocy ubierała się, do ślubu. Przed samym wyjazdem do kościoła zjawiał się kawaler w otoczeniu drużbów. Zaczynało się, wtedy widowisko nazywane -wykradaniem panny młodej-. Druhny nie chciały wydać dziewczyny drużbom, ci z kolei starali się, schwytać pannę, młodą. Zaczynała się, pozorowana szarpanina, która kończyła się, wydaniem panny młodej panu młodemu. Panna młoda musiała w tym czasie płakać i narzekać opowiadając, jak to dobrze było jej w domu i jaki straszny los czeka ją po ślubie.

    Przed samym wyjściem do kościoła rodzice udzielali młodym błogosławieństwa. Później udawano się do kościoła, gdzie ślubu udzielał ksiądz. Wesela odbywały i odbywają się swoim rytuałem z ucztą, oczepinami, tańcami (mazur, oberek, chodzony), śpiewami i przyśpiewkami. Następnego dnia rano odbywały się przenosiny, czyli przeprowadzka panny młodej do domu pana młodego.

    Czas przyniósł zmiany, zanikają, zmieniają się dawne obyczaje i zwyczaje, obrzędy, ceremonie następuje nieuchronna unifikacja kultury i zachowań. Bryczki zostały zastąpione przez samochody, a dawne grupy i ludowe śpiewanie przez płyty CD, DVD, programy radiowo-telewizyjne i nowe bogactwo zasoby internetowe. Nikt już nie tka takich kilimów, jak Maria Wróbel ani koronek, jak Genowefa Bednarczyk. Z rozrzewnieniem wspominają w Sycynie muzykowanie kapeli Romana Domagały, Skowrońskich i Kurantów. Czas zmienił oblicze wsi nie do poznania, ale przecież to ta sama Sycyna z jej ogromnym bogactwem kulturowym, tradycjami i pamięcią mieszkańców. Dużo z tej pamięci udało się zachować w wydanej przez nas książce Wandy Krawiec Stoi oset koło drogi.

Kultura i obyczaje zachowane w rejonie Sycyny nie wyróżniają się szczególną indywidualnością, są jednak, pewnym spójnym elementem całej kultury polskiej.

Nie bez znaczenia dla utrwalenia się tradycji i obyczajów sycyńskich jest związek z ta ziemią Jana Kochanowskiego.

3. Jan Kochanowski z Sycyny

Jan Kochanowski - najwybitniejszy poeta słowiańszczyzny epoki Renesansu urodził się w 1530 roku w Sycynie (Radomskie). Pochodził ze średniozamożnej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Znakomite wykształcenie i erudycję zdobył dzięki piętnastoletnim studiom - najpierw na wydziale sztuk Akademii Krakowskiej, później od roku 1551/1552 w Królewcu oraz Padwie. To w Padwie Kochanowski poznał grekę i szlifował łacinę. Przyszły autor niezliczonych fraszek brał także aktywny udział w życiu studenckim, a także dużo podróżował. Odwiedził Niemcy, Włochy i Francję. We Francji poznał np. wybitnego poetę tamtego okresu - Pierra Ronsarda (prawdopodobnie pod jego wpływem Kochanowski zdecydował się pisać w języku ojczystym, chociaż przez całe życie tworzył także po łacinie).

Pierwszy polski poeta, wielki humanista, uczynił człowieka, jego życie, przywary i doznania radości i rozpaczy głównym nurtem swojej poezji: psalmów, pieśni, trenów, fraszek a także pierwszego polskiego dramatu Odprawa posłów greckich.

Misją naszego stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji, kultywowanie legendy wielkiego humanistycznego przesłania poezji Jana Kochanowskiego w powiecie zwoleńskim, głównie w Sycynie - miejscu urodzenia, Czarnolesie - gdzie mieszkał i tworzył oraz Zwoleniu gdzie jest pochowany.

Co roku w Sycynie, Czarnolesie i Zwoleniu odbywają się Dni Jana Kochanowskiego: Dni Sycyny, Sobotki Czarnoleskie, Imieniny Pana Jana łączące święto poezji z ludowymi festynami, biegami przełajowymi, koncertami i tańcami.

Odrestaurowano miejsca związane z Janem Kochanowskim, muzea w Czarnolesie i Zwoleniu, kaplicę z grobem Jana Kochanowskiego, wybudo-wano pomniki, które odwiedzają tysiące turystów, Mimo już pewnych symboli - pomnika, Sycyna wciąż czeka na swoje odkrycie i inwestycyjne zagospodarowanie.

W życiu codziennym i w święta odnajdujemy wiele elementów z przeszłości. Sycyna jest znana z aktywności społecznej. Znajdują się tu: Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, chóry Sycyna (dorośli) i Iskierki (dzieci).

Wydawana jest monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Sycyńska, prawie 50 tomów i 50 tys. egzemplarzy książek z poezją Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej i głównie monografii gmin i miejscowości ziemi zwoleńskiej w tym Sycyna - wiek XX i Sycyna gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego. Ukazuje się gazeta lokalna Wieści Sycyny. Powstała społeczna komputerowa sieć w powiecie zwoleńskim eSycyna. Codziennie przed naszymi 80. komputerami w 51 epunktach w 44 wsiach w tym w pracowni komputerowej w Sycynie znajduje się 300-500 osób, głownie młodzieży. Jesteśmy obecni w Internecie, naszą stronę www.sycyna.ppp.pl. odwiedza w miesiącu ponad 1000 osób.

Aktywnie uczestniczymy w projektach międzynarodowych, których zrealizowaliśmy 12, w tym Grundtvig, Leonardo da Vinci, e-inclusion. Aktualnie będziemy przekazywać 180 laptopów uczniom z naszego terenu, ułatwiając dostęp do Internetu, nowych zasobów kultury.

I to już przejaw nowej kultury w naszej wsi.

Grundtvig - Warsztaty projektowe w Kłajpedzie

W dniach 11-14.05.2011 odbyły się warsztaty projektowe w Kalejimu departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipedos regiono pataisos inspekcija  (Kłajpeda).

Konferencja końcowa. Prezentacja Inspektoriatu w Klajpedzie. Prezentacja małych projektów. Prezentacja wyników opracowania 2 kwestionariusza. Prezentacja i dyskusja nad e-bookiem. Koncepcja monografii. Omówienie rezultatów upowszechnienia projektu. Koncepcja raportu końcowego. Wizyta studyjna: resocjalizacja w więzieniu w Siauliai Rozwój rezultatów i idea nowego projektu. Ewaluacja.

W warsztatach uczestniczyli Magdalena Skowrońska, Henryk Bednarczyk, Włodzimierz Kabus (SO Sycyna). Uczestnicy warsztatów z 8 krajów zwiedzili Kłajpedę, Muzeum Morskie, Muzeum Sztuki w Palandze.

Rezultaty projektu. W projekcie "Educate Generation" udział brało dziewięciu partnerów z Litwy, Grecji, Cypru, Włoch, Hiszpani, Słowenii, Polski oraz dwóch partnerów z Łotwy. Partnerzy reprezentujący zróżnicowane instytucje edukacji dorosłych. Pracowali z różnymi grupami docelowymi uczniów i słuchaczy, którzy mają szczególne potrzeby w adaptacji metod nauczania i uczenia się. 

Główną ideą projektu była wymiana dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą w wielopokoleniowym kształceniu dorosłych w tym głównie w zakresie nowych technologii informacyjnych (np. Skype, GG, e-mail itp.).

Przeprowadzono sześć zaplanowanych warsztatów partnerskich: na Cyprze, w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, Słowenii i na Litwie. Uczestnicy warsztatów szczegółowo zapoznali się z działalnością edukacyjną, instytucji przyjmującej uczestników oraz odbyli wizyty studyjne w szkołach i ośrodkach edukacji dorosłych. Omawiano działania zaplanowane w projekcie. Podczas warsztatów partnerskich przeprowadzano ewaluację harmonogramu projektu, produktów oraz opracowywano szczegółowy plan kolejnych działań oraz zamierzenia w upowszechnianiu rezultatów projektu w grupach docelowych i społecznościach lokalnych.

Zebrano i usystematyzowano najlepsze praktyki każdej organizacji w stosowaniu technologii informatycznych w kształceniu.

Uczniowie, słuchacze oraz wykładowcy, beneficjenci projektu rozwinęli swoje umiejętności cyfrowe (przy użyciu programu Word, Skype, Google Earth, You Tube, translatorów online, itd.) w procesie wypełnianiu kwestionariuszy, udziału w konferencjach, w tym z pomocą Skype oraz przy opracowaniu małych projektów. Partnerzy zebrali i usystematyzowali osiągnięte efekty, korzyści z realizacji projektu.

Rezultaty projektu -Educate Generation- są dostępne na stronie internetowej projektu http://educategeneration.europole.org/ (około 400 s. A4) oraz -e-book- (298 s.) oraz wydrukowana monografią (127 s.). E-book, monografia będą wspomagać wykładowców i słuchaczy w doskonaleniu uzyskania podstawnych umiejętności cyfrowych oraz w ich dalszym rozwoju.
Grundtvig - Warsztaty projektowe w Serres

Serres 13-17 października 2010. Zapoznano się z edukacją dorosłych w Grecji (Macedonii), dyskutowano o przygotowanych kwestionariuszach i ich rezultatach, omawiano przygotowany materiał nauczania. Wymieniono doświadczenia i -dobre praktyki-. Przedyskutowano plan następnego spotkania w Słowenii na początku marca 2011 roku z konferencją z udziałem słuchaczy w programie VOIP Skype. Omówiono 10 małych projektów. S.O. SYCYNA reprezentowali: Magdalena Skowrońska, Krzysztofa Czerniak

Verona - warsztaty partnerstwa projektu Grundtvig - Educate Generation, 14-18 czerwca 2010

Spotkanie w Weronie było trzecim z kolei zaplanowanym spotkaniem w ramach projektu GRUNDTVIG. Warsztaty organizowane były przez Europejski Biegun Wiedzy (European Pole of Knowledge) w Centro Carraro w Weronie. i uczestniczyły w nich partnerzy z Cypru, Włoch, Łotwy, Słowenii, Litwy, Grecji, Hiszpanii i Polski.

Celem spotkania były: warsztaty projektowe, Edukacji dorosłych w Veronie, dyskusja o przygotowanych kwestionariuszach (rezultaty), umieszczenie materiałów nauczania na stronie internetowej projektu, dyskusja o powstającym e-booku.

Partnerzy przedstawili swoje organizacje i instytucje, a następnie zaprezentowali kwestionariusze opracowane przez słuchaczy kursów w zakresie kultury i obyczajów życia codziennego, ciekawostki dotyczące kulinariów, historii, muzyki, malarstwa, twórczości filmowej i literackiej oraz turystyki. Po prezentacjach odbyła się żywiołowa dyskusja na temat kwestionariuszy i postrzegania poszczególnych krajów przez partnerów związanych z danym krajem.

Dyskutowano o zorganizowaniu konferencji poprzez Skype, w trakcie której studenci mogliby wymienić się informacjami o własnych krajach i dzięki temu lepiej poznać lepiej kulturę innego państwa oraz wymianą doświadczeń.

W drugiej części warsztatów Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA przekazało propozycję e-booka Międzypokoleniowa edukacja informatyczna GRUNDTVIG. Reprezentanci poszczególnych krajów przekazali swoje pomysły o strukturze publikacji. Przedyskutowano wstępne założenia następnego spotkania partnerów projektu, które ma się odbyć w Sevres w Grecji (listopad 2010), prezentację z konferencji poprzez Skype.

Były okazje do zwiedzaniu pięknego miasta Werony (Piazza Bra, Piazza Erbe, dom Julii, kościół Św. Anastazji i Arena), a także do odwiedzenia Wenecji.

 
Sewilla - warsztaty partnerstwa projektu Grundtvig - Educate Generation, 17-22 marca 2010

Celem wyjazdu było omówienie postępu prac realizacji zadań partnerów, motywacja w kształceniu, wymiana dobrych praktyk (przygotowanie e-booka), informacja o przedsięwzięciach edukacyjnych S.O. Sycyna, poszukiwanie partnerów do rozwoju projektu i nowych projektów, wizytacja Centrów Edukacyjnych oraz dalsza budowa strony internetowej projektu.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Centrum de Educacion Permanentne Triana w ramach projektu Educate generations - GRUNDTVIG.

Dokonano prezentacji postępu realizacji zadań partnerów projektu: strona internetowa, materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli. Wszyscy partnerzy dokonali prezentacji swoich instytucji ze szczególnym uwzględnieniem motywowania w procesie kształcenia. Następnie odbyła się konferencja Kształcenie ustawiczne a e-learning w Andaluzji z udziałem przedstawicieli władz lokalnych.

Jest ranek 17.03.2010. Grupa 5 osób ze Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna wyjeżdża do Sewilli w Hiszpanii.

Stowarzyszenie uczestniczy w programie Edukacja Międzypokoleniowa GRUNDTVIG. W programie udział biorą Litwini, Cypryjczycy, Włosi, Łotysze, Słoweńcy, Grecy, Hiszpanie oraz Polacy. W składzie polski delegacji są Michał Nowakowski- tłumacz i przewodnik, Pani Edyta Sulima i Renata Wólczyńska oraz Wiesław Garbarczyk i Jerzy Sowula. Pogoda brzydka, zimno. Dojeżdżamy do Lotniska Okęcie i dalej udajemy się Airbusem hiszpańskich linii lotniczych. Siedzę przy oknie, pod nami wata chmur, ziemi nie widać.

Wyciągam zaległą lekturę i czytam. Po dłuższym czasie spojrzałem w okno i oniemiałem. Chmury zniknęły a pod nami Alpy w całym swoim majestacie. Widok niesamowity, lodowce i potoki błyszczą jak żywe srebro. Tylko dla tego widoku warto było lecieć.

A potem Pireneje, i znowu wspaniałe widoki. W niższych partiach gór pola wiatraków, górskie osady i masa większych i mniejszych zapór wodnych. Przylatujemy do Madrytu. Miasto w kotlinie. Miasta nie zwiedzamy, jedynie budynek portu lotniczego - nowoczesny i funkcjonalny. Siadamy do innego samolotu i wieczorem oglądamy światła Sewilli. Przyjeżdżamy do hotelu, jemy kolację i idziemy spać.

Następnego dnia udajemy sie na zwiedzanie miasta. Miasto duże (ok 1 miliona mieszkańców), pamiętające czasy Rzymskie, panowaniem Maurów a następnie królów katolickich. Mnóstwo zabytków. Temperatura w południe ok 25 st. C. Wszędzie widać potężne palmy oraz aleje drzewek gorzkiej pomarańczy których owoce podobno nadają się na przetwory. Jedne drzewka kwitną a na innych wiszą dojrzałe owoce.

Nasz opiekun zna Sewille i wie o niej bardzo dużo. Miasto pięknie położone niedaleko Oceanu Atlantyckiego. Przez miasto przepływa duża rzeka Guadalquivir, widocznie bardzo czysta bo widać rzucające się ryby. Stare miasto bardzo duże ale niektóre uliczki tak wąskie że nie przeciśnie się przez nie żaden samochód.

Na ulicach wiele parkujących samochodów, z poobijanymi zderzakami. Hiszpanie parkują bez hamulca ręcznego i bez włączania biegu, w związku z tym jeśli ktoś ma problemy z zaparkowaniem a jest trochę miejsca to zderzakiem popycha parkujący przed nim samochód i ten sposób jest w stanie zaparkować. Parkowanie w mieście jest bezpłatne.

Policji prawie nie widać, a interweniują tylko w przypadku gdy wydarzy się coś poważnego. Hiszpanie nagminnie przechodzą na czerwonym świetle pod warunkiem oczywiście, że nie jadą samochody.

Na wewnętrznych dziedzińcach kamienic (tzw. patio), rośnie dużo pnączy i kwiatów a posadzki są z marmuru i terakoty. Wszędzie pełno barów i restauracji. Większość mieszkańców stołuje się na mieście. Potrawy są w większości tradycyjne hiszpańskie. Nie wszystko mi smakuje ale lody gałkowe mają pyszne. Idziemy na obiad do tradycyjnej restauracji. Kiedy właściciel dowiedział się ze jesteśmy z Polski, udostępnił nam salę gdzie wieczorem odbywają się pokazy tańca flamenco. Podziwiamy wystrój, piękne stropy, meble oraz roślinność. Ponieważ obiad jest tradycyjny, większość potraw jemy rękami, ze wspólnych półmisków. Po raz pierwszy ma sposobność spróbować surowej, dojrzewającej szynki która bardzo nam smakowała. Szynka taka dojrzewa co najmniej jeden rok.

Świnie z których robi się te szynki są hodowane tradycyjnie w ogrodzonych lasach dębowych, częściowo dokarmiane zbożem a jesienią tuczą się żołędziami. Metoda tuczu i produkcji szynki nie zmieniła się od średniowiecza.

Następnego dnia od rana uczestniczyliśmy w konferencji z udziałem reprezentacji Ministerstwa Edukacji Andaluzji: Uczenie się przez całe życie w Andaluzji, dotycząca edukacji ustawicznej a następnie odbyły się warsztaty na których uczestnicy tworzyli stronę internetową. Po obiedzie czas wolny. Idziemy do muzeum sztuk pięknych mieszczącego sie w starym zabytkowym klasztorze. Mamy szczęście, bo po zwiedzaniu zbiorów muzealnych w kościele przyklasztornym oglądamy okresową wystawę obrazów Murilla. I wszystko to w dodatku za darmo. W sobotę od rana znowu warsztaty a po obiedzie gospodarze zorganizowali nam zwiedzanie katedry jeden z największych w Europie. Na ścianach od zewnątrz koronkowe wzory kamieniarskie, wewnątrz przepych, mnóstwo zabytkowych obrazów i mebli. W katedrze znajduję się grób Krzysztofa Kolumba, którego szczątki po wędrówce przez Haiti i Kubę dotarły do Sewilli. Wieczorem po kolacji idziemy do niewielkiego, bardzo kameralnego lokalu na pokaz flamenco. Jestem zaskoczony muzyką, w której można odnaleźć ślady muzyki Maurów, Żydów i Hiszpanów. Występ pary tancerzy bardzo nam się podobał. W niedziele Hiszpanie zaprosili nas do zwiedzania ogrodów królewskich i zamku Alkazar. Ogrody piękne na wzór Mauretański, dużo wody, piękna zieleń. Zamek w niewielkiej części jest pozostałością po Maurach a pozostała część były budowane przez królów katolickich już wypędzeniu Maurów.

Projektantami i wykonawcami budowli byli jednak rzemieślnicy i architekci arabscy. Budowla w swoim wyglądzie przypomina arabskie pałace i posiada wspaniałe zdobienia ścian, sufitów i posadzek. Szyja boli od ciągłego podnoszenia głowy w kolejnych pomieszczeniach. Po wyjściu z Zamku, spotykamy się na krótko z Łotyszami. Potem już sam idę do dzielnicy La Makarena i podziwiam stare mury obronne oraz bazylikę La Makarena.

Wieczorem idziemy wcześnie spać, bo o 3 rano trzeba wstawać i jechać na lotnisko. Z wyjazdu jesteśmy bardzo zadowoleni. Zajęcia edukacyjne poszerzyły naszą wiedzę, spotkaliśmy się z uczestnikami programu z różnych krajów, a w czasie wolnym mieliśmy okazję podziwiać wiele zabytków pięknego hiszpańskiego miasta jakim niewątpliwie jest Sevilla.

I jeszcze refleksja, że tak mała organizacja jak Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna brało udział w programie z wielkimi instytucjami z innych krajów i potrafiło sprostać wymogom. Jest to powód do zadowolenia.


Wstępna propozycja struktury e-Book
Międzypokoleniowa edukacja informatyczna
GRUNDTVIG


    Z doświadczeń informatycznej edukacji międzypokoleniowej. Założenia projektu. Strona internetowa - I. Bednarczyk, M. Nowakowski
    Technologie informatyczne w domu i w pracy zawodowej - G. Kiedrowicz
    Edukacja informatyczna dorosłych w rozproszonej społecznej sieci komputerowej eSycyna. Doświadczenia Gminnego Centrum Informacji - H. Bednarczyk, I. Bednarczyk
    Program zintegrowanego międzypokoleniowego kursu. Poznaję komputer i surfuję w Internecie - Surfuję w sieci i korzystam z doradztwa online
        Założenia metodyczne
        Ewaluacja, obserwacje wykładowców - M. Pawłowa, T. Kupidura
    Indywidualne przypadki, Dobre praktyki partnerów projektu (Programy, materiały metodyczne, doświadczenie) Na przykład:
        PL - @ktywna Wieś
        Integracja lokalna e-aktywizacja
        Cypr
        Litwa
        Hiszpania
    Rekomendowane strony internetowe
    Literatura
    Aneksy: Z archiwum projektu (fotografie).

Założenia informatyczne

    Technologia HTML
    Automatyczne uruchamianie płyt AUTORUN
    Rozdziały jednostki modułowej PDF
    Prezentacje (pokaz slajdów .pps), filmy i inne elementy .avi

Przedstawiciele S.O. Sycyna przeprowadzili rozmowy o możliwościach przyszłej współpracy.

Skład delegacji: Michał Nowakowski, Renata Wólczyńska, Jerzy Sowula, Wiesława Garbarczyk, Edyta Sulima.

Następne warsztaty odbędą się 14-18 czerwca w Weronie, Włochy

 
Nikozja - Cypr. Warsztaty partnerstwa projektu Grundtvig - Educate Generation, 18-22 listopada 2009

W dniach 18-22 listopada 2009 roku odbyły się warsztaty EU Grundtvig Edukacja międzypokoleniowa w stolicy greckiej części wysypy, Nikozji. Określono główne działania w projekcie, przedstawiono oczekiwania partnerów, co do planowanych rezultatów. Wizytowano Centra Edukacji Dorosłych.

Na konferencji w Ministerstwie Edukacji i Kultury Republiki Cypru, zaprezentowano dorobek i plany Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA. Spotkanie było dobrą okazją poznania miejscowej kultury i zwyczajów. W warsztatach wyjazdowych udział wezmą uczniowie i nauczyciele lub wychowawcy, którzy wzbogacą wiedzę dotyczącą użytkowania technologii cyfrowych w edukacji dorosłych.

Skład delegacji: Grzegorz Sowula, Mateusz Sałbut, Teresa Pluta, Lidia Kęmpińska

Okres realizacji: od września 2009 r. do lipca 2011 r., w tym czasie przewidziane jest sześć spotkań roboczych i jedno seminarium społeczności lokalnych (Cypr).
 
Następne warsztaty odbędą się 17-22 marca w Sewilli, Hiszpania

 
Grundtvig - Summary of the project

The project has eight different partners. They are from Lithuanian, Greece, Cyprus, Italy, Spain, Slovenia, Latvia and Poland. They all work with various target groups who have diverse and specific needs concerning the adaptation of learning methods. The main idea of the project is to share and exchange practices in the field of teaching new information technologies (like skype, messenger, email) to adults. The current partnership will enable all the partners to share their experiences and reach further conclusions on the approached of teaching ICT to adult learners. The attempt is to have an interdisciplinary approach of teaching ICT to adults. The expected results of the Project are a Web Page and an e-book. Both of these products are going to be jointly produced. This book is expected to help teachers and learners to acquire more easily the basis of digital literacy and to develop their literacy skills. The evaluation of the project will be a theme at all the meetings. We intend to use different ways of disseminating the results of the project like seminars, conference and through internet.

A part of this work will be to make local homepages with information on and links to local cultural events. Through common meetings the partners will exchange experience concerning the above topics. An outcome of the project will be proposals on good practice concerning the main topics of the project. The outcome will be presented in an e-book as well as on a common homepage.

Use of existing learning platform(s) will also be explored in the project. The project will also be used to establish (digital) contact between the partners both on staff and learner's level. The learners will also be involved in the project by taking an active part in the common meetings as well as through exchange activities and working with project topics between the meetings.

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna

Education Generation
Edukacja międzypokoleniowa
2009-1-LT1-GRU06-01392 7
od IX 2009 do VIII 2011, GRUNDTVIG 2 (LLP)

Zlecenie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.


Projekt realizowany w partnerstwie: Litwa - Prison Department by Ministry of Justice Inspectorate of Correction Region of Klaipeda - Departament Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Regionu Kłajpeda (lider); Cypr - Adult Education Centres - Centra Edukacji Dorosłych; Włochy - European Pole of Knowlegde - Europejski Biegun Wiedzy; Łotwa - Regional Development Support centre -Ritums- - Regionalne Centrum Wsparcia Rozwoju -Ritums-, State Probation Service - Krajowy Kurator Sądowy; Słowenia - Regional Chamber of Craft and small business Sežana - Regionalna Izba Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw; Grecja - Lifelong Learning Coordinating Committee of Serres Prefecture - Komitet Koordynujący Uczenia się przez Całe Życie Prefektura Serres; Hiszpania - Centre of Lifelong Learning TRIANA - Centrum Nauczania przez Całe Życie TRIANA.

Idea, cele projektu: wymiana doświadczeń nauczania technologii informacyjnych (np. Skype, Messanger, e-mail, kamer internetowych i innych multimediów, używanie telefonów komórkowych, czat i wideokonferencje) dla dorosłych. Celem jest wypracowanie interdyscyplinarnego podejścia do nauczania ICT dorosłych.
Rezultaty projektu: strona internetowa (lider projektu), strona S.O. Sycyna, e-book - dobre praktyki: programy, technologie, materiały dydaktyczne, warsztaty 12 osób (w tym 4 dorosłe osoby uczące się), warsztaty S.O. Sycyna.

Planowane warsztaty: sześć warsztatów oraz jedno seminarium upowszechniające dla społeczności lokalnej (Cypr) + Seminarium S.O. Sycyna:

 • Cypr, Nikozja - 17-22.11.2009 - koncepcja projektu, strona internetowa projektu, dobre praktyki (4 osoby).
 • Hiszpania, Sewilla - 17-22.03.2010 - stan realizacji projektu, strona internetowa, e-book - wstępna koncepcja (5 osób).
 • Włochy, Werona - 14-18 czerwiec 2010.
 • Słowenia, Sežana - 03.2011.
 • Grecja, Serres - 05.2011.
 • Litwa, Kłajpeda - 07.2011.

E-book - poradnik międzypokoleniowej edukacji informatycznej (struktura). Prosimy partnerów, uczestników warsztatów o propozycje struktury i przykłady dobrych praktyk (za-mieścimy propozycje).

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553042 gościem.