Galerie
Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego

Oficjalna strona projektu www.zwolen.powiat.pl

http://einclusion.zwolenpowiat.pl/ 

 

  Partnerami tego ważnego dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego przedsięwzięcia są Miasto Zwoleń, Gmina Kazanów, Gmina Przyłęk, Gmina Tczów oraz Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna. Beneficjentom sprzęt w imieniu Partnerów Projektu wręczali Starosta Waldemar Urbański, Wicestarosta Arkadiusz Sulima Członek Zarządu Stefan Bernaciak, Członek Zarządu Powiatu Mirosław Madejski, Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, oraz Prezes Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA Prof. Henryk Bednarczyk. Zakupiony sprzęt to laptopy marki ASUS z pięcioletnia gwarancją oraz drukarki XEROX o wartości 3 543,63 zł. Sprzęt został oznakowany zgodnie z zasadami promocji projektu - logotypami Innowacyjnej Gospodarki oraz Unii Europejskiej. Zanim sprzęt trafił w ręce mieszkańców Wicestarosta informował o warunkach gwarancji i ubezpieczenia oraz prosił o to, aby otrzymany sprzęt został poszanowany i wykorzystywany do rozwoju własnego i najbliższych. Wszystkie osoby, które otrzymały sprzęt będą uczestniczyć w szkoleniach, z których pierwsze odbyło się w dniu wręczenia sprzętu. Kolejne będą odbywały się od 25 kwietnia w cyklach weekendowych. Po zakończeniu szkoleń stacjonarnych będą odbywały się szkolenia e-learnigowe.

 

WRĘCZENIE SPRZĘTU I PIERWSZE SZKOLENIE.

  

  

  

 

 

 Materiały szkoleniowe

Ankiety ewaluacyjne

Harmonogramy zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne

Projekt będzie realizowany w okresie od 22.01.2013 do 30.09.2015. Składać się będzie z następujących działań:

1. Zarządzanie projektem

 1. doposażenie zespołu projektowego w niezbędny sprzęt,
 2. przygotowanie wniosku o dofinansowanie z załącznikami (w tym zewnętrzne usługi doradcze ? prace analityczne, doradztwo merytoryczne),
 3. rekrutacja beneficjentów ostatecznych (dalej: b.o.) (ustalenie zasad rekrutacji, dotarcie do grupy docelowej poprzez współpracę z instytucją zajmującą się wspieraniem
 4. grupy docelowej zdefiniowanej w dalszej części punktu, powołanie komisji rekrutacyjnej, zatwierdzenie listy b.o., podpisanie odpowiednich dokumentów przez b.o.),
 5. przygotowanie dokumentacji przetargowej (przewidziano zewnętrzne doradztwo w zakresie wymagań technicznych),
 6. realizacja procedur przetargowych,
 7. zawarcie umów z wykonawcami,
 8. współpraca z Instytucją Wdrażającą,
 9. realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu,
 10. monitoring i ewaluacja projektu: monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie, kontakty z b.o., mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
 11. powierzonego sprzętu (w tym wizje lokalne).

2. Promocja i informacja - działanie realizowane zgodnie z wymogami UE określonymi w rozporządzeniu KE 1828/2006/WE:

 1. zamówienie tablic informacyjnych,
 2. zaprojektowanie i druk plakatów, ulotek folderów,
 3. organizacja konferencji promującej projekt,
 4. zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na powierzany b.o. sprzęt,
 5. zamówienie gadżetów promocyjnych (długopisy, pendrive)
 6. emisja ogłoszeń prasowych,
 7. zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu,
 8. udzielanie informacji bezpośrednich przez biuro projektu.
 9. dokumentowanie szkoleń oraz konferencji

3. Zakup usługi dostępu do Internetu - realizacja celu szczegółowego nr 1 projektu.

4. Zakup sprzętu dla b.o. - realizacja celu szczegółowego nr 2 projektu:

 1. zakup zestawów komputerowych z systemem operacyjnym,
 2. przekazanie, instalacja i uruchomienie sprzętu u b.o.,
 3. uruchomienie łączy u b.o.,
 4. zapewnienie serwisu i wsparcia technicznego dla b.o. (w tym wsparcia on-line dla b.o.),
 5. ubezpieczenie sprzętu powierzonego b.o.

5. Szkolenia (realizacja celu szczegółowego nr 3 projektu).

Zakres: podstawy obsługi komputera oraz korzystania Internetu (stacjonarne oraz e-learning =40h)
e-społeczeństwo (stacjonarne oraz e-learning = 40h). Szkolenia obejmą wszystkich b.o. projektu (560 gospodarstw domowych - dalej GD) - 40 grupach max.15 osobowych oraz 2 grupy x 17 osób z jednostek podległych (2 gr x 10 h szkoleń stacjonarnych). Przewidziano zakup sprzętu dla prowadzących szkolenia.

Wartość projektu 4 860 467,00 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE

Wnioskodawca konstruując budżet projektu dążył do możliwie najbardziej efektywnego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego na terenie objętym projektem.

Jakkolwiek działania adresowane do beneficjentów bezpośrednich stanowią optymalne rozwiązanie problemu, to możliwości budżetowe wnioskodawcy (biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia trwałości rezultatów) są ograniczone. Objęcie 560 gospodarstw działaniami bezpośrednimi w projekcie (oraz wcześniej 180 gospodarstw w ramach zrealizowanego wcześniej przez Wnioskodawcę projektu PO IG 8.3) oznacza, że ok. 3 260 gospodarstw domowych - tzn. ok. 10 000 osób wciąż pozostaje zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Poza tym działania bezpośrednie nie do końca rozwiązują problem w rodzinach wielodzietnych, gdzie w kilkugodzinnym w skali dnia czasie wolnym kilkoro dzieci chce  jednocześnie  korzystać z dostępu do Internetu.

Dlatego też w ramach uzupełnienia podstawowych działań w projekcie przewiduje się realizację działań koordynacyjnych adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności tych gospodarstw domowych należących do grupy docelowej Działania 8.3 PO IG, które nie będą beneficjentami przedmiotowego projektu (w ramach działań koordynacyjnych z dostępu do Internetu w pierwszej kolejności będą korzystać osoby wykluczone cyfrowo stanowiące grupę docelową Działania 8.3).
Działania będą polegać na wyposażeniu w sprzęt komputerowy i udostępnieniu bezpłatnego Internetu w 17 jednostkach powiatu oraz gmin - członków konsorcjum.

Projektem będą objęte następujące jednostki podległe JST - członków konsorcjum (w nawiasie podano liczbę tworzonych w ramach projektu ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu):

 1. Zespół Szkół Licealnych w Zwoleniu (21)
 2. Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu (21)
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie (20)
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie (20)
 5. Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu (10)
 6. Świetlica Wiejska w Strykowicach Błotnych (10)
 7. Świetlica Wiejska w Jasieńcu Soleckim (10)
 8. Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Zwoleniu (10)
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa Babin (10)
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa Łaguszów (10)
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa Grabów nad Wisłą (10)
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa Mszadla Stara (10)
 13. Publiczne Gimnazjum Przyłęk (10)
 14. Publiczne Gimnazjum Wólka Zamojska (10)
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych (5)
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie (5)
 17. Zespół Szkół w Tczowie (10)

Cel projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 560 gospodarstw domowych (dalej: GD) z terenu powiatu zwoleńskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel projektu jest zatem zgodny z celem działania 8.3 POIG.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 560 GD.
 2. Wyposażenie GD objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu.
 3. Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno ? komunikacyjnych.

Obok realizacji celu działania 8.3 POIG, projekt realizuje również cel szczegółowy (f) POIG -wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce?. Osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo GD.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • GD spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz GD spełniające kryterium dochodowe
 • upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
 • osoby z grupy 50+, których przec. mies. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przec. mies. dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: ?Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w GD? publikowany przez Prezesa GUS, z terenu powiatu zwoleńskiego (dokładniejsze informacje w pkt. 16 wniosku). Spośród ww. określonej grupy docelowej zostanie rekrutowanych 560 beneficjentów ostatecznych (dalej: b.o.).

Zakładane produkty:

 • sfinansowanie dostępu do Internetu dla 560 GD,
 • zakup i przekazanie b.o. 560 komputerów,
 • zrealizowanie 38 szkoleń,
 • przyłączenie 17 jednostek podległych JST-partnerów projektu do Internetu(w tym 12 szkół),
 • organizacja 1 konferencji,
 • zakup 202 komputerów dla jednostek podległych,
 • zrealizowanie kampanii informacyjno ? promocyjnej.

Zakładane rezultaty:

 • liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu ? 560
 • liczba przeszkolonych osób ? 560
 • 560 GD i 17 jednostek podległych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny
 • 200 osób uczestniczących w konferencji
 • wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno ? komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera,
 • rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu,
 • zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu.

Ostatnie trzy rezultaty to rezultaty - miękkie - jakościowe, mierzone poprzez ankietowanie b.o. Zakłada się uzyskanie 50% poprawę sytuacji uczestników ocenianej subiektywnie w skali punktowej.

Pozostałe wskaźniki będą monitorowane i liczone przez zespół projektowy, który w ramach cyklicznych spotkań będzie dokonywał oceny postępu realizacji projektu.

Źródłami danych będą m. in.:

 • protokoły przekazania sprzętu b.o.,
 • raporty z wizji lokalnych u b.o.,
 • protokoły uruchomienia łącza internetowego,
 • protokół odbioru dostaw i usług,
 • listy obecności na szkoleniach,
 • raporty zespołu projektowego,
 • sprawozdania okresowe.

 

 

 

 

Wzór zaświadczenia uczestnictwa w projekcie i ukończenia kursów

Fotorelacja z konferencji podsumowującej projekt

 

Prezentacja " Od marzeń do aktywności w wirtualnym świecie"

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 567686 gościem.