Galerie
@ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych. 2010r.

13 czerwca 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie odbyło się seminarium podsumowujące projekt @ktywna Wieś -Praca dla Aktywnych

Celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej, poprawa zdolności do zatrudnieniamieszkańców 5 gmin powiatu zwoleńskiego poprzez zastosowanie technologii informatycznych w doradztwie zawodowym na odległość.

Projekt realizowano w 5 gminach powiatu zwoleńskiego: ePunkty - biblioteki: Kazanów, Przyłęk, Policzna, Tczów i Sycyna.

W projekcie uczestniczyło 64 osób dorosłych z minimalnym przygotowaniem zawodowym - do 34 roku życia, w tym nieposiadające doświadczeń zawodowych, osoby starsze (po 45 roku życia) mające trudności z dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki rynkowej oraz długotrwale bezrobotni, rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza sektorem rolnym.

Rezultaty projektu:

 • warsztaty aktywizujące Działalność lokalnych instytucji na rzecz aktywizacji zawodowej 67 osób (5h) 25 lutego - 11 marca 2010 r.;
 • warsztaty informatyczo-aktywizujące z wykorzystaniem komputera Surfuję w sieci i korzystam z doradztwa on-line 64 osóby (5 grup x 6h), (kwiecień-maj);
 • doradztwo zawodowe na odległość (383 sesji on-line), doradca również udzielał porad 1 dzień w tygodniu,e-Punkty, biblioteki, przygotowanie 61 Indywidualnych Planów Działania;
 • materiały szkoleniowe;
 • zatrudnienie czasowe 13 osób;
 • skierowanie na szkolenia 12 osób;
 • warsztaty podsumowujące - 85 osób, 13 czerwca 2010, PSP w Sycynie.


Idee projektu będą rozwijały nasze ePunkty, głównie w Sycynie. Prosimy o opinie i pomysły: e-mailem sycyna[at]ppp.pl, lub nadesłanie pocztą na adres Stowarzyszenia: Sycyna 126A, 26-700 Zwoleń.

Surfuje w sieci i korzystam z doradztwa on-line
Warsztaty informatyczno-aktywizacyjne

 
Grupy:

 •     Sycyna: a - 09.04. 1400, Sycyna 125; b - 09.04. 1400, Sycyna 125
 •     Kazanów-Tczów - 14.04. 1630, Kazanów, Plac Partyzantów 28
 •     Przyłęk - 15.04. 1630, Przyłęk, Lipiny 39
 •     Policzna - 16.04. 1630, Policzna, ul. B. Prusa 4

Prowadzenie warsztatów:

 • mgr inż. T. Kupidura- doradca zawodowy
 • mgr J. Kaczyński - wykładowca informatyki

Plan warsztatów:

 •     Wprowadzenie
  •         O projekcie @ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych
  •         Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna
  •         Powiat Zwoleński
 •     Surfuję w sieci i korzystam z doradztwa on-line
  •         Komputer i technologie informatyczne
  •         Edytor tekstu - Word
  •         Internet - podstawowe informacje
  •         Obsługa programu Skype
 •     Doradztwo na odległość
  •         O lokalnym rynku pracy
  •         Uczmy się - oferty edukacyjne dla bezrobotnych
  •         Internetowe oferty pracy
  •         Dlaczego trzeba korzystać z doradztwa zawodowego
  •         Doradztwo na odległość - idea, organizacja i terminarz spotkań
  •         Przygotowanie Indywidualnych Planów Działaniav


Terminy spotkań w ePunktach i on-line z doradcami zawodowymi:

Doradca zawodowy: mgr inż. Tomasz Kupidura     Doradca zawodowy: mgr Edyta Sulima
Login Skype: DoradcaTK11     Login Skype: DoradcaES11


Wizyty w ePunktach:

28.IV.2010 ePunkt: Tczów 16.00-18.00
05.V.2010 ePunkt: Tczów 16.00-18.00
12.V.2010 ePunkt: Kazanów 16.00-18.00
19.V.2010 ePunkt: Kazanów 16.00-18.00
10.VI.2010 ePunkt: Sycyna 16.00-18.00
16.VI.2010 ePunkt: Sycyna 16.00-18.00

On-line SKYPE
:
(od 20.04.2010 do 17.06.2010)
Każdy wtorek od 10.00-14.00
Każdy czwartek od 10.00-14.00     Wizyty w ePunktach:
28.IV.2010 ePunkt: Przyłęk 16.00-18.00
05.V.2010 ePunkt: Przyłęk 16.00-18.00
12.V.2010 ePunkt: Sycyna 16.00-18.00
19.V.2010 ePunkt: Sycyna 16.00-18.00
09.VI.2010 ePunkt: Policzna 16.00-18.00
16.VI.2010 ePunkt: Policzna 16.00-18.00

On-line SKYPE
(od 20.04.2010 do 17.06.2010)
Każdy poniedziałek od 16.00-20.00
Każdy czwartek od 16.00-20.00

 
@ktywna Wieś Warsztaty aktywizacyjne, Sycyna 25.02.2010 r.


I. W prowadzenie do projektu @ktywna Wieś

 • Cele i zadania projektu aktywna wieś, mgr Hanna Pyrka, mgr inż. Tomasz Kupidura
 • Badanie ankietowe

II. Działalność lokalnych instytucji w obszarze aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób poszukujących pracy

 • Urzędy pracy, rynek pracy - przeciwdziałanie bezrobociu, pośrednictwo pracy, Marta Jakubczyk - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu
 • Ochotnicze Hufce Pracy w systemie instytucji rynku pracy, Aneta Dydo - Hufiec Pracy w Zwoleniu
 • Doradztwo zawodowe - doradztwo na odległość. Indywidualne plany działania. Starostwo powiatowe jako pracodawca, Doradca zawodowy, sekretarz Powiatu Zwoleńskiego
 • Samorząd jako lokalny pracodawca
 • O pracy sezonowej, Mateusz Sałbut
 • Gminne Centra Informacji, Lidia Kęmpińska na przykładzie Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA

III. Podsumowanie

 

 

@ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych
(UDA-POKL.06.03.00-14-093/09-00)
od 01.02.2010 do 30.06.2010 r.Informacje o projekcie współfinansowanym ze środków EFS. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, w działaniu 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Zlecenie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych.

Projekt będzie realizowany w 5 gminach powiatu zwoleńskiego - Kazanów, Przyłęk, Policzna, Tczów, Zwoleń. Celem projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej, poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców 5 gmin powiatu zwoleńskiego poprzez zastosowanie technologii informatycznych w doradztwie zawodowym na odległość.

Rezultaty: warsztaty aktywizujące (5h), warsztaty informacyjno-aktywizujące z wykorzystaniem komputera (30h), doradztwo zawodowe na odległość (360 sesji on-line), spotkania i przygotowanie 60 Indywidualnych Planów Działania, materiały szkoleniowe, zatrudnienia czasowego 12 osób oraz skierowanie na szkolenia 12 osób.

Rejestracja uczestników, beneficjentów: grupa docelowa 60 dorosłych osób z minimalnym przygotowaniem zawodowym - osoby do 34 roku życia, w tym osoby nieposiadające doświadczeń zawodowych, osoby starsze (po 45 roku życia) mające trudności z dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki rynkowej, osoby długotrwale bezrobotne, rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza sektorem rolnym. Zgłoszenie e-mailem (sycyna@ppp.pl), nadesłanie pocztą lub złożenie deklaracji pisemnej w siedzibie Stowarzyszenia (Sycyna 126A, 26-700 Zwoleń) oraz obowiązkowe uczestnictwo w warsztatach aktywizujących Działalność lokalnych instytucji na rzecz aktywizacji zawodowej - 25 lutego 2010 r. (czwartek) godz. 1630 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie, Sycyna Kol. 125.

Zatrudnienie w projekcie, oferty pracy - oczekujemy na oferty pracy tymczasowej z propozycją wy-nagrodzenia do 16 lutego 2010 r., umowy zlecenie i umowy o dzieło (zgłoszenie e-mailem - sycyna@ppp.pl, nadesłanie pocztą lub złożenie deklaracji pisemnej w siedzibie Stowarzyszenia - Sycyna 126A, 26-700 Zwoleń):

Asystent Koordynatora Projektu (do wymiaru 1/2 etatu)
Zadania: prowadzenie biura projektu, praca organizacyjna nad wypełnianiem zadań projektu, praktyczne umiejęt-ności rozliczania projektu.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, biegłe posługiwanie się komputerem, mobilność.

Trenera - informatyka
Zadania: warsztaty informatyczno-aktywizujące (1 x 15h), przygotowanie specyfikacji zakupu zestawu komputerowego, drukarek, kamer internetowych i zestawów głośnomówiących, zapewnienie sprawności sprzętu komputero-wego w sesjach on-line i w czasie warsztatów.
Wymagania: udokumentowane wykształcenie i praktyczne umiejętności posługiwania się i nauczania podstaw technologii informatycznych.

Dwóch doradców zawodowych
Zadania: przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów aktywizujących (1 x 2h), warsztaty informatyczno-aktywizujące (2 x 15h), doradztwo zawodowe na odległość (2 x 180h sesji on-line), spotkania i opracowanie Indywidualnych Planów Działania(2 x 30h), przygotowanie raportu, warsztaty podsumowujące (2 x 1h).
Wymagania: wyższe wykształcenie, udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zdań, projektów lub zajęć dydaktycznych z aktywizacji zawodowej doradztwa zawodowego.


Sycyna, Zwoleń 25.01.2010 r

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553030 gościem.