Galerie
LEADER+

LEADER 2011 - LGD wspólnie, lokalnie, aktywnie ...

dir.zwolen.com

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" jest organizacją pozarządową realizującą oddolne, partnerskie inicjatywy rozwoju obszarów wiejskich Leader, prężnie działając już od ponad pięciu lat. Leader jest podejściem partnerskim, przekrojowym i wielosektorowym realizowanym na obszarach wiejskich, którego głównym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności wiejskiej poprzez zaangażowanie podmiotów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Obecnie Leader w Polsce realizowany jest jako Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 i jest finansowany z europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nasz Leader wdrażany jest przez lokalne grupy działania realizujące opracowaną przez mieszkańców Lokalną Strategię Rozwoju w gminach: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki (z wyłączeniem miasta Pionki), Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.    

Środki finansowe przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach działania mogą być wykorzystane na realizacje następujących zadań:

 • badania nad obszarem objętym LSR;
 • informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
 • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
 • wydarzenia o charakterze promocyjnym;
 • szkolenia lokalnych liderów;
 • bieżące działania LGD (koszty administracyjne i inne).


Tabela 1.  Stan wdrożenia lokalnej strategii rozwoju (XII 2012)
Tabela potwierdza wysoką aktywność LGD we wszystkich działaniach Osi 4 Leader PROW 2007?2013. Niestety widoczne są znaczne opóźnienia w podpisywaniu umów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Szkolenia. W ostatnim czasie Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" podjęło się organizacji dwóch bezpłatnych szkoleń dla wszystkich chętnych, zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach wyżej wymienionych działań. Celem szkoleń było zapoznanie potencjalnych beneficjentów z warunkami i trybem przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach dzia-łań Osi 4 Leader i przygotowane zostało z myślą o osobach, które z pozyskiwaniem środków UE do tej pory nie miały styczności. Spotkanie dla osób zainteresowanych działaniami "agencyjnymi", tj. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" miało miejsce 11 października i zgromadziło 15 uczestników. Ośmiogodzinne szkolenie prowadziła pani Justyna Bugalska - były pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mazowieckim Oddziale Regionalnym na stanowisku specjalisty ds. obsługi wniosków w ramach działań Osi 3 i Osi 4 PROW LEADER PROW 2007-2013:311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; obecnie prowadząca własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. Drugie spotkanie szkoleniowe, które odbyło się 18 października w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu poprowadził pan Leszek Leśniak - główny specjalista CDR O/ Kraków, ekspert ds. podejścia Leader. Szkolenie dla lokalnych liderów z całego obszaru objętego LSR dotyczyło Małych Projektów - wnioskowania, a także rozliczania projektów. Wzięło w nim udział 20 osób, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa do biura LGD.

"Małe projekty" mają budować kapitał społeczny, pomagać w tych najmniejszych inicjatywach. Mają być dostępne dla ludzi, którzy chcą coś zrobić samodzielnie lub poprzez organizacje.

Przykładem sfinalizowanych ope-racji są m.in.: Muzeum w Zwoleniu - Doposażenie Muzeum w sprzęt audiowizualny oraz wystawa arche-ologiczna, DK w Zwoleniu - otwarcie punktu komputerowego, uroczystości związane z "imieninami Pana Jana", Starostwo Powiatowe w Zwoleniu - Dożynki Powiatowo-Gminne, XII Dni Sycyny czy też Czarnoleskie Sobótki organizowane przez gminę Policzna. Mieszkańcy Zwolenia mogą być dumni z odrestaurowanego parku miejskiego, co było możliwe dzięki wnioskowi złożonemu przez gminę Zwoleń. Po nasadzeniu nowych drzew i krzewów miejsce w centrum miasta odzyskało pełne walory przyrodnicze i reprezentacyjno-estetyczne.

Aktywizacja społeczności lokalnej oraz podnoszenie świadomości i kwalifikacji mieszkańców. Latem został przeprowadzony konkurs wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestnicy musieli popisać się wiedzą o PROW, Lokalnej Grupie Działania i jej obszarze, a laureaci otrzymali gratulacje oraz cenne nagrody rzeczowe z rąk Prezesa Stowarzyszenia Pana Zbignie-wa Buczmy podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 28 sierpnia br. Drugi konkurs - także już zakończony, skierowany był do osób, które amatorsko lub profesjonalnie zaj-mują się fotografią i są zameldo-wane na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Celem konkursu "Zauważyć i utrwalić - LGD w obiektywie" było pobudzenie mieszkańców do zaangażowania się w aktywną promocję regionu, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych, historycznych oraz dziedzictwa kulturowego najbliższego otoczenia. Konkurs został rozstrzygnięty 15 października, a nagrody - cenne upominki wręczono laureatom 7 grudnia.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru. LGD sfinansowało opracowanie graficzne, projekt i wykonanie 15 tablic informacyjnych. Zostały one ustawione w każdej z 11 gmin obszaru LSR oraz w miejscowości Sycyna. Tablice z przeznaczeniem dla gmin zawierają obszaru LGD, dane kontaktowe biura stowarzyszenia oraz mapę ze szlakami turystycznymi terenu LSR. Tablice w Sycynie natomiast związane są z postacią Jana Kochanowskiego i posadowione zostały w atrakcyjnych turystycznie punktach miejscowości.

Publikacje. Poza tym w ostatnim czasie, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja LGD wydało elektroniczną formę publikacji, tj. płytę CD z albumem "Nad Iłżanką i Zwolenką", aktami prawnymi dotyczącymi PROW 2007-2013, informacjami dotyczącymi działalności LGD i możliwości pozyskania środków z Osi 4 LEADER. Płyta ma trafić do każdego gospodarstwa domowego na obszarze LSR i zachęcić do zainteresowania się możliwością pozyskania dofinansowania ze środków UE.

Ślady Jana Kochanowskiego

H. Bednarczyk, M. Jaskot, E. Nowakowska

ISBN 978-83-60132-22-7, B5, s. 24, 3000 egz., kolorowe fotografie.


W małej broszurze przypominamy materialne i duchowe ślady obecności poety na naszej Ziemi i w społeczno-ściach lokalnych. Tu na ziemi Jana Kochanowskiego w Sycynie, Czarnolasie i Zwoleniu pamięć o poecie i jego poezji była i jest ciągle żywa.

O dzban czarnoleskiego miodu

A. Krzemiński, T. Derlatka (red.), ISBN 978-83-60132-25-8, B5, s. 160, 1000 egz.


Oddajemy do rąk Czytelników wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "O dzban czarnoleskiego miodu" za lata 2002?2011. Pokłosie Konkursu odwołujące się do dzieła Jana Kochanowskiego może spełnić ważną rolę kulturotwórczą i artystyczną, ale również kształcącą - zwłaszcza w zakresie pielęgnowania urody języka pol-skiego.

Na Lokalnej Grupie Działania spoczywa odpowiedzialność za wybór projektów, które mogą być składane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, insty-tucje kościelne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne, realizacja których przyczyni się do osiągnięcia celów i zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zakończono we wrześniu nabór wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", za pośrednictwem którego poszczególne gminy, instytucje kultury oraz organizacje pożytku publicznego mają możliwość podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowy i remonty boisk sportowych, placów zabaw, infrastruktury turystycznej, a także świetlic wiejskich. Podczas trwania naboru do biura Stowarzyszenia wpłynęło sześć projektów, które złożyli: gmina Ciepielów, gmina Gózd, gmina Iłża, gmina Przyłęk, gmina Tczów oraz parafia Rzymskokatolicka w Gródku. Na posiedzeniu w dniu 4 października Rada Stowarzyszenia oceniła złożone wnioski pod względem zgodności z LSR oraz lokalnym kryteriami. Ze względu na limit środków cztery z nich zostały skierowane do finansowania, pozostałe odrzucono. Od 2 listopada przyjęliśmy 20 projektów w ramach trzech działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty". Działania adresowane są do innej grupy beneficjentów. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się możliwością pozyskania dofinansowania - czy to na rozwój własnej działalności, agroturystyki czy też na szeroko rozumianą poprawę jakości życia na obszarach wiejskich - m.in. dzięki organizacji szkoleń, imprez, promocję lokalnej twórczości i rozwijanie turystyki. Zachętą niech będą tutaj projekty już zrealizowane i rozliczone, dzięki którym m.in.: mogliśmy bawić się na Dożynkach, Imieninach Pana Jana, Sobótkach, DK oraz zwoleńskie Muzeum zyskało nowy sprzęt IT, odrestaurowano park w centrum Zwolenia, a poszczególne samorządy mogą pochwalić się odremontowanymi świetlicami wiejskimi, nowymi boiskami oraz zagospodarowaną przestrzenią publiczną. Miejmy na uwadze hasło: "myślmy globalnie - działajmy lokalnie, bo duże rzeczy zaczynają się od małych kroków ... ".

Doradztwo Leader. Zapewniamy bezpłatne doradztwo w przygotowaniu projektów. Doradcy przyjmują w biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do czwartku, w godzinach popołudniowych. Szczegółowe informacje, a także ulotki i materiały promocyjne można uzyskać w biurze Stowarzyszenia, w Zwoleniu przy Placu Kochanowskiego 1 w godzinach 730? 1530 e-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl, Tel. 48 676 20 29.

IV Festiwal Produktów Regionalnych


7 maja 2011 roku w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu odbył się IV Festiwal Produktów Regionalnych.  Tegoroczna prezentacja upły-nęła pod znakiem Świąt Wielka-nocnych oraz wiosennych obrzędów.

Prezes Zarządu Stowarzy-szenia Zbigniew Buczma przywitał zespoły i koła gospodyń wiejskich z gmin współpracujących z naszą LGD oraz przybyłych gości, przedstawicieli samorządów gminnych, powiatu zwoleńskiego, Sejmiku Woje-wództwa Mazowieckiego, Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz posłów Sejmu.

Wszystkie zespoły miały za zadanie przygotowanie stoiska z potrawami nawiązującymi do świąt Wielkiej Nocy. Kramy uginały się od pysznych i pięknie podanych dań oraz przystawek, nie zabrakło również mazurków, serników oraz bab wielkanocnych. Jak co roku przybyłe zespoły brały udział w dwóch konkursach: "Stoisko miłe dla oczu" oraz "Koszyczek wielkanocny".

Werdyktem jury laureatami Festiwalu zostali: KGW Bartodzieje, KGW Sycyna, KGW Karszówka oraz zespół Strykowiacy, dla których Stowarzyszenie"Dziedzictwo i Rozwój" ufundowało cenne nagrody rzeczowe. Koła gospodyń wiejskich dodatkowo bawiły publiczność występami artystycznymi. Tańce, śpiewy i wspólna zabawa trwały do późnych godzin nocnych.

 


Opracowanie Henryk Bednarczyk na podstawie materiałów
i przy konsultacji Justyny Nowickiej i Iwony Kacperczyk

05.01.2012

 

 

 


Nad Iłżanką, Zwolenką, Wisłą w otulinie Puszczy Kozienickiej
Wystawa fotografii


Z ponad 300 wykonanych fotografii prezentujemy wybrane, najbardziej charakteryzujące naszą małą ojczyznę. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na zamieszczone panoramy.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu prowadzi działalność w jedenastu gminach: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń, w trzech powiatach: zwoleńskim, radomskim i lipskim nad rzekami Zwolenką i Iłżanką oraz w otulinie Puszczy Kozienickiej.

W podobny sposób przebiegał ich rozwój, dotykały je te same zawieruchy historii, zrywy powstańcze oraz działania zbrojne I i II wojny światowej. Tak samo rozwiązywano codzienne problemy. Wykształciły się bliskie związki gospodarcze, tradycje i obrzędy.


Dla Jana Kochanowskiego ziemia zwoleńska była ziemią rodzinną - gniazdem ojczystym. Wielki poeta renesansu, którego "kolebka, dom i grób" znajdowały się w Sycynie, Czarnolesie i Zwoleniu, tak pisze o swojej ziemi rodzinnej w wierszu Na dom w Czarnolesie:

Inszy niechaj pałace marmórowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,

Jacka Malczewskiego, wybitnego polskiego malarza i jego dwóch braci, a także Wacława Karczewskiego, znanego literata przygotowywał we wsi Wielgie (gmina Ciepielów) do nauki w gimnazjum pisarz i pedagog Adolf Dygasiński.

Natomiast dla poety Bolesława Leśmiana Iłża była nie tylko miejscem wypoczynku. Tutaj spotkał swoją muzę, Teodorę Lebenthal, której poświęcił cykl liryków. W jego poezji jest wiele wątków związanych z pięknem Iłży i okolic.

Historia, piękno naszej ziemi, infrastruktura turystyczna stanowią magnes przyciągający turystów z całego świata.

Przedstawiając fotografie ilustrujące najciekawsze miejsca regionu: zabytki i urokliwe zakątki Puszczy Kozienickiej, Iłżanki i Zwolenki jednocześnie promujemy album Nad Iłżanką i Zwolenką i jego elektroniczną wersję na stronach www.sycyna.ppp.pl, www.dir.zwolen.com.


 

Lokalne Grupy Działania (Schemat I, 2005-2006)


W Polsce realizowany jest obecnie Pilotażowy Program LEADER+, którego wdrażaniem zajmuje się Zespół Rozwoju Wsi Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Partnerstwo mieszkańców wsi z samorządem dla rozwoju obszarów wiejskich Gminy Zwoleń - projekt LEADER+ w gminie Zwoleń. Zgłoszony został przez Urząd Miejski w Zwoleniu do Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004?2006", Działanie 2,7 - Pilotażowy Program LEADER+. Celem projektu było powołanie LGD jako partnerstwa publiczno-prywatnego, gremium skupiającego przedstawicieli samorządów lokalnych (starostwo, Rady Sołeckie), lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a nawet bezrobotnych.


Celem partnerstwa jest uświadomienie potencjału społeczności lokalnej przez upowszechnianie informacji o: dziedzictwie kulturowym regionu, które można wykorzystać do podniesienia atrakcyjności gminy i rozwoju turystyki, inwestycjach infrastrukturalnych już poczynionych i planowanych w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu (agroturystyka), możliwościach zatrudnienia poza rolnictwem. Obszarem działania jest gmina Zwoleń.

Zakres pomocy w Schemacie I obejmował:

 • działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju,
 • opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania w szczególności analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne,
 • pomoc doradczą i ekspercką związaną z tworzeniem LGD.

 

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono pięć spotkań informacyjnych dla mieszkańców w 4 wsiach (Zielonka, Sycyna, Strykowice, Paciorkowa Wola) i Zwoleniu. Opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gminy Zwoleń.

W Strategii zapisano:


Wizja

 • Społeczeństwo wykształcone, aktywne, świadome poczucia własnej wartości, zasobne materialnie, zdrowe, zintegrowane ze swoją małą ojczyzną.
 • Społeczność lokalna szanująca dziedzictwo kulturowe oraz naturalne i unikalne walory przyrodnicze.
 • Konkurencyjne rolnictwo oparte o naturalne warunki gospodarowania.
 • Wysoko rozwinięta gospodarka lokalna, zintegrowana z gospodarką kraju i Unii Europejskiej.

Misja

"Służmy poczciwej sprawie..." Jan Kochanowski. Piękno przyrody i bogate dziedzictwo kulturowe podstawą rozwoju doliny rzeki Zwolenki i Iłżanki.

 Projekt Dziedzictwo i Rozwój Ziemi Jana Kochanowskiego (2007)Schemat II
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" opracowała Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), która uwzględnia poszerzenie obszaru działania i obejmie 6 gmin: Zwoleń, Kazanów, Tczów, Policzna, Ciepielów, Iłża. W tych gminach Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna powołało wcześniej zespoły autorskie do przygotowania publikacji o swojej miejscowości, które w programie LEADER+ przejęły rolę zespołów problemowo-zadaniowych. Monografie te to nie tylko rys historyczny, ale również swoiste raporty o lokalnej społeczności i jej strategii rozwoju. Społeczna rozproszona sieć komputerowa "eSycyna" to kolejny element, który będzie wykorzystany w realizacji strategii jako narzędzie do aktywizacji społeczności lokalnych przez wymianę informacji, zdobywanie wiedzy. LGD działające na kilku gminach tworzy "mikroregion", bardziej znaczący (dostrzegalny) z punktu widzenia zasobów dziedzictwa kulturowego i rozwiązywania problemów regionalnych.

Podpisano Deklarację wsparcia partnerstwa z Gminą Zwoleń o następującej treści:

"W trosce o rozwój obszarów wiejskich w naszym regionie, przekonani o potrzebie samoorganizacji i aktywizacji lokalnej społeczności w celu poprawy jakości życia w swoich gminach i miejscowościach, jesteśmy gotowi wspierać partnerstwo publiczno-prywatne powstające w wyniku realizacji przez Gminę Zwoleń projektu "Partnerstwo mieszkańców wsi z samorządem dla rozwoju obszarów wiejskich Gminy Zwoleń" w ramach Pilotażowego Programu "LEADER +" podpisali:

 •     Janusz Rzońca - Burmistrz Iłży,
 •     Artur Szewczyk - Wójt Gminy Ciepielów,
 •     Marian Karolik - Wójt Gminy Kazanów,
 •     Stanisław Pająk - Wójt Gminy Policzna,
 •     Andrzej Wolszczak - Wójt Gminy Tczów.

Utworzone w 2006 roku Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" podpisało umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w Warszawie w sprawie realizacji projektu "Dziedzictwo i Rozwój Ziemi Jana Kochanowskiego". Projekt swym zasięgiem obejmuje gminy: Ciepielów, Iłża, Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń i jest realizowany w ramach Schematu II programu LEADER+. Zaznaczyć należy, że jest to tzw. projekt miękki, który nie finansuje zadań inwestycyjnych.

Głównym celem projektu jest:

 • promocja obszarów wiejskich,
 • mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
 • wsparcie działalności lokalnych grup działania (LGD) na rzecz realizacji "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich", która została opracowana w ramach I etapu programu LEADER+ (2005-2006).


W zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu ujęto 34 zadania. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznych dla inwestycji, na które w przyszłości gminy będą ubiegały się o dotacje unijne.

Na podstawie procedur zamówień publicznych są realizowane zadania:

 • Projekt zagospodarowania parku w Sycynie zgodnie z posiadanym opracowaniem zagospodarowania drzewostanu i zieleni: budowa parkowego oświetlenia ulicznego, budowa alei parkowych z kostki brukowej, modernizacja małej sceny estradowej, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, budowa placu zabaw dla dzieci.
 • Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu w Sycynie (na działce nr 482): budowa parkowego oświetlenia ulicznego wokół stawu, budowa alei parkowej z kostki brukowej wokół stawu, budowa fontanny na stawie oraz przejścia przez przepust.
 •  Projekt przebudowy stadionu w Zwoleniu: przebudowa trybun na 500 miejsc siedzących, budowa oświetlenia trybun, przebudowa ogrodzenia stadionu, zagospodarowanie terenu przy budynku klubowym z wjazdem na stadion.


Opracowane i planowane są projekty dla sąsiednich gmin:

 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji obiektu byłej szkoły na potrzeby społeczności lokalnej w Bartodziejach gm. Tczów wraz z zagospodarowaniem terenu.
 •  Projekt modernizacji budynków po szkołach w: Kroczowie, Osuchowie i Ostrownicy na potrzeby domu ludowego oraz klubu seniora - gm. Kazanów.
 • Dokumentacja techniczna stadionu sportowego z szatnią i parkingiem - gm. Kazanów.
 • Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji (z badaniami, konsultacjami, ekspertyzami).
 • Opracowanie systemu informacji wizualnej na terenie gm. Ciepielów.
 • Opracowanie projektu technicznego "Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Łaziskach".
 • Inwentaryzacja zabytkowych parków wiejskich w Bąkowej i Łaziskach w gminie Ciepielów.
 • Opracowanie projektu rewitalizacji alei parkowych i zieleni na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - gm. Policzna.


Przewidziano również organizację imprez promocyjnych, szkoleń dla rolników, wyjazd na targi, zaplanowano wydanie publikacji oraz świadczenie usług eksperckich. Do tej pory urządzono biuro stowarzyszenia, które mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. Zorganizowano razem z Mazowiecką Izbą Rolniczą szkolenie dla producentów mleka. Pokryto koszty wydania 51 numeru "Głosu Zwoleńskiego" oraz dofinansowano wydanie 45 numeru "Głosu Ziemi Zwoleńskiej".

Stowarzyszenie będzie współorganizatorem i dofinansuje: "Dni Sycyny", "Spotkania Sobótkowe w Czarnolesie", "Imieniny Pana Jana".

Tak więc wszystkie samorządy gminne uczestniczące w projekcie otrzymają wsparcie finansowe.

Podkreślić należy, że Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" jest jedyną organizacją pozarządową w byłym woj. radomskim, która otrzymała wsparcie programu LEADER+. Świadczy to o dużej aktywności społeczności lokalnych, dobrym przygotowaniu wniosku, jak i wykazanym dorobku Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna. To oznacza również solidne wykonywanie zadań Schematu I realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Oświatowym Sycyna. Opracowanie wniosku przez Piotra Wajsa w Urzędzie Miasta i jego powodzenie to sprawa wykazanej odwagi byłego burmistrza Zbigniewa Buczmy, Rady Gminy jak i determinacji nowej Burmistrz - Bogusławy Jaworskiej w realizacji partnerstwa samorządów już w Schemacie II w 2007 roku. Opracowanie wyżej wymienionych projektów stwarza podstawy do znacznie większego dofinansowania i ich realizacji w latach 2008?2013. Miejmy nadzieję, że stowarzyszenie sprosta tej roli dla dobra nas wszystkich.

Publikacje o projekcie:

 •     Dziedzictwo i Rozwój (broszura 2006 r.)
 •     Dziedzictwo i Rozwój (folder 2006 r.)
 •     Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Polish Journal of Continuing Education 1/2006 r.

 "Wielgie inspiracją Jacka Malczewskiego""Z naszych serc i umusłów"

Katalog produktów regionalnych, w którym znajdziemy m.in:

 • szlaki turystyczne śladami wielkich ludzi małych ojczyzn: Jana Kochanowskiego, Adolfa Dygasińskiego, Jacka Malczewskiego, Wacława Karczewskiego i Bolesława Leśmiana,
 • lokalny folklor, zespoły ludowe,
 • smakołyki lokalnej kuchni przygotowywane według tradycyjnych receptur,
 • wytwory sztuki ludowej.Tom XXVIII Biblioteki Sycyśkiej


Wielcy w malych ojczyznach.
Bednarczyk H., Olifirowicz M. 2008
Wielcy w malych ojczyznach


Spis Treści:

 1. W małych ojczyznach Jana Kochanowskiego i Bolesława Leśmiana - wprowadzenie - H. Bednarczyk, M. Olifirowicz 5
 2. Na skale pięknej Kalijopy - o kolebce, domu i grobie Jana Kochanowskiego - M. Olifirowicz 9
  1. Wybrane utwory 16
  2. Fraszki 16
  3. "Odprawa posłów greckich" 25
  4. Pieśni 43
  5. Psalmy 61
  6. Treny 82
 3.   Adolf Dygasiński - władca języka nizin i dalekości słowiańskiej- M. Olifirowicz 98
  1. "Gody życia", rozdz. I, fragmenty 100
 4. W zatrutych studniach Jacka Malczewskiego - Z.K. Posiadała 117
 5. O Wacławie Karczewskim - pisarzu zapomnianym a wielkim - M. Olifirowicz 120
  1. "W Wielgiem" (fragmenty) 122
 6. Wokół malarstwa Jana Stępnia - E. Januszewicz 137
 7. Ojczysta liryka Bolesława Leśmiana - między Iłżą a wielkim światem - J. Madejski 140
  1. Wybrane liryki 142
  2. Literatura 160Przesłanie dziedzictwa kulturowego próbujemy w naszym projekcie Leader+ odczytać jako inspirację i szansę wzrostu aktywności obywateli i rozwoju małych, wiejskich społeczności lokalnych.

Poruszając się w kręgu poezji i sztuki, chcemy przypomnieć również wybitne postacie: Jacka Malczewskiego, Adolfa Dygasińskiego, Wacława Karczewskiego związanych z małą wsią Wielgie w gminie Ciepielów, Jana Stępnia z Policznej i wreszcie romantycznego Bolesława Leśmiana odwiedzającego Iłżę.

W książce zamieściliśmy wybór fragmentów dzieł tych wybitnych twórców, podkreślając ich znaczenie dla polskiej kultury, ale i związki z małymi ojczyznami.

Nasze opracowania sumuje dotychczasowy dorobek i wskazuje nowe możliwości i inspiracje twórczości Jana Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Adolfa Dygasińskiego, Wacława Karczewskiego i Piotra Stępnia. Nasz wybór utworów, fragmentów jest poprzedzony komentarzem przybliżającym postacie twórców i miejscowości.

 


 
Dziedzictwo i Rozwój

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój zostało powołane w 2006 r. jako jeden z warunków zadań schematu I projektu LEADER+. Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej - prowadzi działalność wydawniczą,
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym i prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania,
 • Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poź. 855 z późn. zm.) oraz Statutu,
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Zarząd Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" i reprezentowane organizacje: Zbigniew Buczma - os. fizyczna; Henryk Bednarczyk - Stowarzyszenie Oświatowe "SYCYNA"; Bogusława Janina Jaworska - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych; Natalia Anna Wieczerzyńska - Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego; Hanna Pyrka - os. fizyczna; Irena Grela - os. fizyczna; Andrzej Chołuj - rolnik, Członek Spółdzielni Mleczarskiej "ROLMLECZ"; Grzegorz Stawarz - Związek Nauczycielstwa Polskiego; Stanisław Bartosiewicz - właściciel Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego, Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu.

Adres: Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1; 26-700 Zwoleń; tel. (048) 676 2029
e-mail: zbigniewbuczma[at]ppp.pl
www.dir.ppp.pl

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 563627 gościem.