Galerie
Misja i Działalność Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna

Misją naszego stowarzyszenia wiejskiego, jest integracja, samoorganizacja i aktywizacja lokalnych społeczności poprzez animację oświatową i kulturalną wyrównania szans społecznych i edukacyjnych młodzieży i dorosłych. Kultywując legendę i upowszechniając twórczość Jana Kochanowskiego, historię Sycyny, oraz współpracę międzyregionalną i międzynarodową.

 

Mission and Activity

The mission of our rural Association is integration, self-organization and activation of local communities by cultural and educational animation to even out social and educational chances of youth and adults. Cultivating the legend and disseminating creativity of the Jan Kochanowski and history of Sycyna as a local community, Association supports interregional and international co-operation.

 

Die Mission und Tätigkeit

Die Mission unserer örtlicher Landgesellschaft ist die Selbstorganisierung und Aktiviärung der Lokalgesellschaften durch die Kultur- und Bildungsmanahmen für die Abgleichung der erzieherischen Chansen der Jugend und Erwachsenen. Vereinigung, durch die Legendekultievierung und Verbreitung der Schrifstellerei von Jan Kochanowski und Geschichte von Sycyna unterstützt als Lokalgesellschaft die interregionale und internationale Zusammenarbeit.

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553008 gościem.