Galerie
O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA liczy 57 członków i jest wspierane przez ponad 50 wolontariuszy. Własny potencjał wspierany jest potencjałem partnerów takich jak: Urząd Gminy i Miasta Zwoleń, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Stowarzyszenie "Renesans", Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu, Stowarzyszenie "Ocalić od Zapomnienia", Stowarzyszenie Miłośników Miasta Zwolenia, Stowarzyszenie Miłośników Kazanowa, Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu, Dom Kultury w Zwoleniu, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminach, Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, Liceum Ogólnokształcące, 3 parafie, 3 Rady Rodziców, nieformalne grupy obywatelskie, aktywni uczestnicy w 51 ePunktach, bibliotek, świetlic, 5 zespołów autorskich.

Stale współpracuje z organizacjami pozarządowym oraz ze Związkiem Uniwersytetów Ludowych, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, Politechniką Radomską, Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP w Warszawie. Na potrzeby konkretnych przedsięwzięć i inicjatyw zatrudniano 65 ekspertów krajowych i zagranicznych w tym 12 profesorów i 15 doktorów. Stale współpracują ze Stowarzyszeniem: prof. Ewa Przybylska (dyrektor przedstawicielstwa Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych DVV), prof. Stefan M. Kwiatkowski (Instytut Badań Edukacyjnych), dr Urszula Jeruszka (Instytut Pracy i Polityki Socjalnej), prof. Maria Pawłowa (Politechnika Radomska), Maria Kszczotek (Radomskie Towarzystwo Dobroczynności), dr Michał Butkiewicz (Edukacja i Praca), Richard Solak (Academie Reims) oraz dr Lucyna Fidor (kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Zwoleniu), lokalni czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji samorządowej i rolnicy z wyższym wykształceniem.

Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA posiada własny budynek, sieć 80 komputerów w 51 ePunktów w 44 miejscowościach powiatu zwoleńskiego, doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i wyspecjalizowane jednostki organizacyjne: Wszechnica Oświatowa, Pracownia Badań i Doradztwa, Wiejski Ośrodek Wspierania Aktywności Społecznej, Gminne Centrum Informacji. Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA realizuje duży program wydawniczy (29 monografii Małych Ojczyzn 46 105 egzemplarzy). Naszą serię wydawniczą nazwaliśmy Biblioteka Sycyńska jako nawiązanie do korzeni Renesansu oraz miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego.

Uczestniczyli w projektach na grant GCI.

Partnerzy główni projektu:

 • Urząd Gminy w Zwoleniu - zapewnił lokal na 2 ePunkty: Dom Kultury, świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, odpowiada za funkcjonowanie ePunktów na terenie Zwolenia. Gmina udostępni również na potrzeby projektu samochód dostawczy "Lublin".
 • Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych - DVV - eksperci, materiały szkoleniowe.
 • Instytut Technologii Eksploatacji - eksperci, wspomaganie procesu przygotowania warsztatów, odpowiada za jakość szkolenia.

Partnerzy wspomagający:

 • Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu - przekazanie materiałów informacyjnych, doradztwo w zakresie możliwości podejmowania zatrudnienia, prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji rynków zbytu, grup producenckich, gospodarstw agroturystycznych.
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, Kluby pracy, Inkubatory przedsiębiorczości - wspomaganie procesu przygotowania liderów.

Wykaz realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć

Misją naszego stowarzyszenia wiejskiego jest integracja, samoorganizacja i aktywizacja lokalnych społeczności poprzez animację oświatową i kulturalną w celu wyrównania szans społecznych i edukacyjnych młodzieży i dorosłych. Kultywując legendę i upowszechniając twórczość Jana Kochanowskiego oraz historię Sycyny, Stowarzyszenie wspiera współpracę międzyregionalną i międzynarodową.

Pracownia badań i doradztwa: Konferencje naukowe:

 • z KNP PAN Problemy małych szkół wiejskich (1999 - Pedagogika Pracy nr 35);
 • Problemy edukacji ustawicznej dorosłych na wsi (2000 - Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 2);
 • Ochrona i prezentacja zabytków Sycyny - miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego (czerwiec 2001 - Urząd Marszałkowski);
 • Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej (Patronat: Senat RP - czerwiec 2002);
 • Innowacje w edukacji ekologicznej - Co się dzieje w gniazdach- (2003);
 • Społeczna sieć komputerowa - eSycyna - wrota powiatu zwoleńskiego (2003);
 • Sycyna Jana Kochanowskiego (2004);
 • Wartości humanistyczne twórczości Jana Kochanowskiego w praktyce edukacyjnej szkół (2005);
 • Dziedzictwo kulturowe Jana Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Bolesława Leśmiana w projektach europejskich (2006);
 • Od Jana Kochanowskiego do Bolesława Leśmiana - inspiracje projektu Leader+ (2007);
 • Promowanie technologii cyfrowej wśród osób starszych (2007);

Projekty:

 • Program doradczy dla 22 powiatów: Diagnozowania potrzeb szkoleniowych. Poradnictwo i informacja zawodowa za pośrednictwem Internetu (2001 Agroalternatywa Mazowsze, WUP);
 • Kształtowanie przedsiębiorczości i zdolności adaptacji do rynku pracy w społecznościach lokalnych wsi i małych miast (Przedsiębiorcza wieś) - program Leonardo da Vinci, utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Gminie Zwoleń w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów - Pierwsza Praca;
 • Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej "Co się dzieje w gniazdach-";
 • Projekt Programu Pilotażowego LEADER+: Dziedzictwo i rozwój ziemi Jana Kochanowskiego 2005-2008,
 • Elearning - Promowanie korzystania z technologii cyfrowych wśród osób starszych;
 • Seminarium doktoranckie, warsztaty metodyczne dla nauczycieli (34 uczestników, 10 profesorów, 15 seminariów).

Wszechnica Oświatowa:

 • Kursy (33 edycje) - 1081 uczestników kursów;
 • Grant Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Technologie informacyjne (208 nauczycieli 2000-2003);
 • Kształcenie zintegrowane w klasach I-III (2001);
 • Kursy komputerowe dla dzieci i młodzieży (2000-2008);
 • Szkolenie liderów aktywizacji zawodowej na wsi (8 osób - 2000 i 2001);
 • Metody i formy aktywizacji zawodowej oraz wspierania przedsiębiorczości (Agroalternatywa Mazowsze 2001);
 • Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej Co się dzieje w gniazdach (WFOŚiGW, 2002-2003);
 • Wykłady, seminaria, kursy zawodowe. Wakacje z komputerem (co roku czerwiec - sierpień 30-70 osób);
 • Porozumienie Szkół im. Jana Kochanowskiego, 2005.

eSycyna: "Komputer-Internet w każdej wsi" - sieć elektroniczna w powiecie zwoleńskim (80 komputerów w 51 ePunktach w 44 wsiach). Wsparcie DVV Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych Granty MgiP, WUP 2003, 2005 - gmina Zwoleń, w 2004 gm. Kazanów. Codziennie 500-700 użytkowników.

Wiejski Ośrodek Wspierania Aktywności Społecznej:

 • Fundusz stypendialny - 59 stypendiów oświatowych;
 • Grant Wojewody Mazowieckiego: Wiejski Ośrodek Wspierania Aktywności Społecznej (2001);
 • Spotkania: przedsiębiorczych, lokalnej samopomocy;
 • Działalność kulturalna: Dni Sycyny - wspierane przez Urząd Marszałkowski, corocznie w czerwcu: festyn, bieg przełajowy, koncerty - wystawy, chór;
 • Doradztwo zawodowe. Grant Inicjatywy Wspólnotowej Leader+, wspólnie z Regionalnym Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2005;
 • Wieści Sycyny 36 numerów, 26 000 egz. - gazeta lokalna;
 • Chór Sycyna.

Współpraca międzynarodowa:

 • Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych DVV,
 • Akcja Poczucie Obywatelskie "Aktion Gemeinsinn eV" Bonn,
 • Austriacki Związek Uniwersytetów Ludowych Granty Leonardo da Vinci: Zespół Szkół Rolniczych w Zwoleniu (Niemcy, Hiszpania - 2001),
 • Przedsiębiorcza wieś (Niemcy 2002),
 • Socrates 2003,
 • Małe ojczyzny wielkich ludzi,
 • Europejska sieć aktywizacji zawodowej,
 • eLearning 2006 - 2007 Hiszpania, Austria, Szwecja.

Biblioteka Sycyńska (42 t. - 46 105 egzemplarzy) m.in.:

 • monograficzna seria wydawnicza, monografie małych ojczyzn, raporty o stanie infrastruktury społeczności lokalnych;
 • praca zbiorowa - "Idee humanistyczne renesansu w integracji europejskiej";
 • J. Pulnar - "Proteus - Świat Jana z Czarnolasu";
 • J. Kochanowski - "Wybór poezji";
 • H. Bednarczyk (red.) - "Sycyna - gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego";
 • A. Krzemiński, T. Derlatka (red.) - "O dzban czarnoleskiego miodu";
 • M. Konopnicka - "Wybór poezji";
 • H. Bednarczyk (red.) - "Sycyna - wiek XX";
 • H. Bednarczyk, H. Kowalska-Kutera (red.) - "Ciepielów dawniej i dziś";
 • H. Bednarczyk, I. Woźniak (red.) - "Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy";
 • A. Dygasiński - "Co się dzieje w gniazdach";
 • W. Karczewski - "W Wielgiem";
 • H. Bednarczyk (red.) - "Mazowiecki Projekt Edukacji Ekologicznej";
 • M. i J. Półturzyccy - "Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego";
 • J. Madejski - "Iłża zapamietana";
 • A. Czyżewska - "Wierzbica";
 • E. Januszewicz - "Policzna - by czas nie zaćmił i niepamięć";
 • M. Sołtysiak - "Kazanów nad Iłżanką";
 • Trzeciak M. - "Kresy minione i rozmyślania";
 • Heydel A.: - "Jacek Malczewski: jako artysta i człowiek";
 • Kuś M. (red.) - Przyłęk, Nasza ziemia;
 • Tusiński P. - "Z Gardzienic na Wiejską. Wacław Długosz (1892-1967)";
 • Bednarczyk H., Olifirowicz M. (red.) - "...imienia Jana Kochanowskiego";
 • Trzeciak M. - "Ziemia utracona i rozmyślania";
 • Skorupska-Tomczyk A., Witczak W.(red.) - "Chotcza wczoraj, dziś, jutro";
 • praca zbiorowa - "Ziemia Stromiecka";
 • Płowiec W. - "Skaryszew, dzieje ludzi, jarmarki końskie";
 • praca zbiorowa - "Radzanów i okolice";
 • Bednarczyk H., Koziński J., Jaworska B.: - "Ziemia Jana Kochanowskiego - Powiat Zwoleński";
 • Bednarczyk H., Olifirowicz M.: - "Wielcy w małych ojczyznach".

Krótki opis najważniejszych projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie:

 1. Projekt Programu Pilotażowego LEADER+: Dziedzictwo i rozwój ziemi Jana Kochanowskiego 2005-2008, podwykonawca Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu, wydawca monografii, folderów i katalogów, organizator festynów w Sycynie i Wielgiem.
 2. e-Learning - Promowanie korzystania z technologii cyfrowych wśród dorosłych, podwykonawca Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, eksperymentalny kurs (dziadkowie i wnuki), seminaria metodyczne, konferencje w Barcelonie, partnerzy: Hiszpania, Szwecja, Austria, publikacja: Innovative Technologies In digital learning for adult people from rural areas.
 3. Projekt własny o charakterze innowacyjnym: eSycyna - komputer, Internet w każdej wsi - rozproszona struktura wiejskiej, gminnej, powiatowej sieci informacyjnej od 2000 roku. Celem projektu jest budowa lokalnych sieci komputerowych ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie zwoleńskim. eSycyna to dostęp do informacji, nauki oraz wyjście do społeczności lokalnej przybliżając szeroką ofertę usług teleinformatycznych i ich praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.

 4. Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna uzyskało grant MPiPS w 2002 i 2005 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, na realizację projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Gminie Zwoleń w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów - Pierwsza Praca. Gminne Centrum Informacji (GCI) tworzą: ePunkty na terenie Gminy Zwoleń uruchomione w ramach projektu oraz istniejące ePunkty utworzone przez Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna. Działalność Gminnego Centrum Informacji zgodnie z założeniami projektu ukierunkowana była na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji Głównym zadaniem Gminnego Centrum Informacji jest pomoc bezrobotnym absolwentom w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, organizowanie współpracy miedzy przedsiębiorcami. Przygotowaliśmy grupę 40 osób liderów Gminnych Centrów Informacji do inicjowania zmian aktywności zawodowej osób, grup społecznych i zawodowych, udzielania porad, koordynowania prac - wpływa to na właściwe funkcjonowanie ePunktów, i pozwoli w pełni realizować zadania GCI. Komputery, z pomocą władz samorządowych są instalowane w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, świetlicach, klubach pracy, remizach strażackich, domach parafialnych, sklepach i domach rolników tworzących ePunkty, tak aby odległość między miejscem zamieszkania a komputerem była mniejsza od 3 km - z jednoczesnym zapewnieniem dostępności po zajęciach szkolnych. W każdym miejscu zainstalowania komputera za jego uruchomienie i eksploatację są odpowiedzialni liderzy ePunktów. Lider ePunktu jest zobowiązany do użytkowania komputera zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności do realizacji zadań lokalnych, regionalnych i międzynarodowych podejmowanych przez Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA.
 5. Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej "Co się dzieje w gniazdach-", sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 285/02/EE/D) 2002-2003. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz zdobycie wiedzy o regionalnym środowisku przyrodniczym i kształtowanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami projektu byli uczniowie, młodzież i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów powiatu lipskiego i zwoleńskiego, a także liderzy ePunktów sieci eSycyna. W ramach projektu opracowano pakiet edukacyjny (trzy zwarte wydawnictwa + płyta CD), przeprowadzono warsztaty metodyczne dla nauczycieli i liderów sieci ePunków, opracowano założenia i regulamin oraz przeprowadzono ogólnopolski konkurs ornitologiczny dla uczniów szkół różnego typu, a także założono 5 platform na słupach energetycznych pod bocianie gniazda.
 6. Kształtowanie przedsiębiorczości i zdolności adaptacji do rynku pracy w społecznościach lokalnych wsi i małych miast (Przedsiębiorcza wieś) - program Leonardo da Vinci nr Pl/01/A/Exd/140380 - 2002. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi, znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu (długotrwale bezrobotnych i rodzin z małych gospodarstw) poprzez kształtowanie przedsiębiorczości i zdolności adaptacji do nowych warunków na rynku pracy w wyniku zachęcania do kształcenia, przyuczenia do nowego zawodu. W trakcie pobytu w Niemczech odbyły się seminaria, warsztaty metodyczne, spotkania w celu wymiany doświadczeń w 3 uniwersytetach ludowych, 4 organizacjach pozarządowych i samorządzie lokalnym. Bebeficjentami projektu oprócz Stowarzyszenia byli: Wszechnica Roztoczańska, Wszechnica Konecka, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Heimvolkshochschule Barendorf e.v w Niemczech. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 14 osób. Rezultaty projektu: zdobyte doświadczenia i wzrost kwalifikacji zawodowych promotorów aktywizacji zawodowej, będą wykorzystane w doskonaleniu planowania, programów nauczania, realizacji i ewaluacji szkoleń, kursów doskonalących i przekwalifikujących w powiatach zwoleńskim, koneckim i zamojskim.
 7. Metody i formy aktywizowania, poradnictwa zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości dla pracowników samorządów powiatowych i gminnych w powiatach: radomskim, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim i lipskim - Agroalternatywa Mazowsze 2001. Na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Stowarzyszenie prowadziło szkolenie dla 56 pracowników samorządów powiatowych i gminnych w zakresie metod i form aktywizowania, poradnictwa zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości. Celem programu było przygotowanie uczestników do pracy z osobami bezrobotnymi i innymi potrzebującymi pomocy w zakresie metod i form diagnozowania, orientacji i poradnictwa zawodowego, metod aktywnego poszukiwania pracy, inicjowania zmian i wspierania przedsiębiorczości. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy samorządów powiatowych i gminnych. Szkolenia zorganizowano w systemie modułowym, stacjonarnym i pozwoliło na uzupełnianie wiedzy w zależności od potrzeb zawodowych i zainteresowań uczestnika szkolenia oraz poziomu jego wiedzy i umiejętności początkowych i było ukierunkowane na konkretnego uczestnika szkolenia. Integralną częścią programu była samodzielna praca kursowa uczestnika szkolenia - projekt aktywizacji zawodowej, przykładowy scenariusz pracy z wybraną osobą lub grupą osób w swojej gminie, co pozwoli na jej praktyczne wykorzystanie w danej gminie czy powiecie. Tak skonstruowany program, nowe technologie kształcenia, realizacja samodzielnej pracy kursowej, aktywna współpraca z wykładowcami, konsultantami oraz przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych (materiały drukowane - książki, powielane, dyskietki, programy komputerowe MENTOR, ViDi II, inne) zagwarantowało osiągnięcie założonych celów edukacyjnych.
 8. Świadczenie doradztwa dla samorządów powiatowych w zakresie przygotowania i realizacji programów, mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości - Agroalternatywa Mazowsze 2000 cz. II usługa nr 10. Na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Stowarzyszenie opracowało i wdrożyło program doradczy dla samorządów powiatowych w 22 powiatach południowego Mazowsza w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy. Celem diagnozowania było ustalenie kierunków oraz programów szkoleń, dostosowujących kwalifikacje osób poszukujących zatrudnienia do oczekiwań rynku pracy, a także ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości. Celem szkolenia było opanowanie umiejętności stosowania metodologii, narzędzi i środków informatycznych programu doradztwa dla samorządów powiatowych oraz projektowanie działań i inicjatyw ograniczających bezrobocie. Została wydana publikacja książkowa "Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy" pod redakcją H. Bednarczyka i J. Woźniaka, która jest udokumentowaniem prac z zakresu organizacji szkolenia i opracowania wstępnych diagnoz potrzeb edukacyjnych. Program objął 69 osób w 22 powiatach.
 9. Technologie informacyjne w szkole - Grant Mazowieckiego Kuratora Oświaty - kurs został zorganizowany przez Wszechnicę Oświatową Stowarzyszenia przy współpracy i pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Zadaniem kursu było praktyczne przygotowanie nauczycieli szkół wiejskich regionu radomskiego do wykorzystania komputerów i sieci Internet w procesie dydaktyczno-wychowawczym i zarządzaniu szkołą. W ramach tego kursu zostali również przeszkoleni członkowie Stowarzyszenia. W pierwszej edycji kursu brało udział 80 osób. Kurs był prowadzony w Pracowni Informatycznej w Sycynie oraz w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Program kursu obejmował 94 godziny, a zajęcia miały charakter wykładów i warsztatów. W wyniku ukończonego kursu uczestnicy m. in. umieją: posługiwać się systemem operacyjnym Windows-9x, redagować tekst i tabele w programie MS Word for Windows, korzystać z technologii informacyjnych oraz sieci Internet dla potrzeb procesu dydaktycznego. Stowarzyszenie przeprowadziło na własny rachunek jeszcze 4 edycje tego kursu w których uczestniczyło 98 nauczycieli, a 52 podjęło i ukończyło z tego zakresu studia podyplomowe.
 10. Poradnictwo i informacja zawodowa za pośrednictwem Internetu - Agroalternatywa Mazowsze 2000 cz. II usługa nr 2 - Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA na zlecenie Fundacji Rozwoju Polityki Społecznej w Warszawie realizowało projekt dla gmin: Pionki, Kozienice, Orońsko, Szydłowiec, Wierzbica, Iłża, Solec i Lipsko. Do zadań Stowarzyszenia należało m.in., zorganizowanie i przeszkolenie grupy 8 osób - liderów aktywizacji zawodowej ( po 1 z każdej gminy) do prowadzenia działalności doradczej oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. Wynikiem projektu było m.in. udzielenie 652 osobom porad doradczych, opracowano 80 indywidualnych planów działania, 24 osoby skontaktowano z pracodawcą, a 6 osób uzyskało zatrudnienie. Zaplanowano indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. Zajęcia odbywały się w Pracowni Informatycznej w Sycynie oraz w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.

 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553032 gościem.