Galerie
Projekty Europejskie

Projekty Europejskie

1.       Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego POIG/8.3/2013/MAZ541, 2014-2015.

2.       Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach  powiatu zwoleńskiego POIG.08.03.00-14-134/09, 2011r.

3.       Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji.  UDA-POKL.08.01.03-14-  013/10, 2012 r.

4.       Educate Generation - międzypokoleniowa, cyfrowa edukacja dorosłych Grundtvig 2009-2011.

5.       Integracja lokalna e-aktywacja UDA-POKL.06.03.00-14-093/09-00, 2010 r.

6.       @ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych UDA-POKL.06.03.00-14-093/09-00, 2010 r.

7.       Dziedzictwo i rozwój ziemi Jana Kochanowskiego Program Pilotażowy LEADER+ 2005-2008.

8.       Promowanie korzystania z technologii cyfrowych wśród osób starszych - Living Memory, MEVA, e-Learning 2006-2007.

9.       eSycyna - komputer, Internet w każdej wsi - rozproszona struktura wiejskiej sieci informatycznej (projekt własny) od 2000 roku.

10.    Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Gminie Zwoleń MPiPS, 2002?2003;

11.    Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej "Co się dzieje w gniazdach-" - Fundusz Ochrony Środowiska 2002-2003;

12.    Kształtowanie przedsiębiorczości i zdolności adaptacji do rynku pracy w społecznościach lokalnych wsi i małych miast (Przedsiębiorcza wieś) Leonardo da Vinci; 2002.

13.    Metody i formy aktywizowania, poradnictwa zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości dla pracowników samorządów powiatowych i gminnych w powiatach: radomskim, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim i lipskim Agroalternatywa Mazowsze, WUP, 2001-2002.

14.    Świadczenie doradztwa dla samorządów powiatowych w zakresie przygotowania i realizacji programów, mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości - Agroalternatywa Mazowsze 2000. Województwo Mazowieckie.

15.    Technologie informacyjne w szkole - Mazowiecki Kurator Oświaty, 2003.

16.    Poradnictwo i informacja zawodowa za pośrednictwem Internetu - Agroalternatywa Mazowsze 2000 cz. II usługa nr 2. na zlecenie Fundacji Rozwoju Polityki Społecznej w Warszawie, 2002-2003.

Krótki opis najważniejszych projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie:

Integracja lokalna e-aktywacja
Celem projektu było stworzenie warunków do pełnej integracji społecznej w aspekcie międzypokoleniowym i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi powiatu zwoleńskiego poprzez wspólne uczenie się i nabycie umiejętności komunikowania się za pośrednictwem Internetu w 10 miejscowościach, ePunkty integracyjne: Barycz, Jasieniec, Sycyna, Zielonka, Czarnolas, bibliotek: Policzna, Kazanów, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.
W projekcie (kursach) uczestniczyło 81 mieszkańców z 10 wsi powiatu zwoleńskiego w wieku od 7 do 80 lat (60% kobiet i 40% mężczyzn), bezrobotni, długotrwale nieaktywni zawodowo, rolnicy i zatrudnieni poza rolnictwem, emeryci i renciści, uczniowie szkół podstawowych i średnich, w tym kobiety wiejskie, młodzież i seniorzy.
Rezultaty projektu:

 • 10 Pikników integracyjnych (III-IV 359 uczestników);
 • warsztaty (IV-VI);
 • A Podstawy obsługi komputera 50 osób, 5 grup, 10 zajęć x 3h;
 • B Zaawansowane Technologie Informatyczne (programy komunikacji i publicystyki internetowej) 31 osób, 5 grup x 6 osób x 10 zajęć x 3h;
 • wydanie e-gazety - Wieści Sycyny nr 43-46, 80 kont e-mail, gg, Skype, 2 kronik wiejskie Sycyna, Barycz, 10 blogów Internetowych;
 • 80 zestawów materiałów szkoleniowych;
 • wyłonienie 10 Liderów Aktywizacji Środowiskowej, utworzenie 10 Punktów integracyjnych;
 • Wakacje Integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (VII-VIII, 468 uczestników międzypokoleniowych spotkań z komputerem i nie tylko, język angielski, warsztaty muzyczne z Chórem Sycyna;
 • seminarium Od e-Punktu do Europejskiego Uniwersytetu Internetowego: ponad 100 uczestników Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie, 27 września 2010 r.
  • @ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych
   Celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej, poprawa zdolności do zatrudnieniamieszkańców 5 gmin powiatu zwoleńskiego poprzez zastosowanie technologii informatycznych w doradztwie zawodowym na odległość.
   Projekt realizowano w 5 gminach powiatu zwoleńskiego: ePunkty - biblioteki: Kazanów, Przyłęk, Policzna, Tczów i Sycyna.
   W projekcie uczestniczyło 64 osób dorosłych z minimalnym przygotowaniem zawodowym - do 34 roku życia, w tym nieposiadające doświadczeń zawodowych, osoby starsze (po 45 roku życia) mające trudności z dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki rynkowej oraz długotrwale bezrobotni, rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza sektorem rolnym.
    Rezultaty projektu:
   • warsztaty aktywizujące Działalność lokalnych instytucji na rzecz aktywizacji zawodowej 67 osób (5h) 25 lutego - 11 marca 2010 r.;
   • warsztaty informatyczo-aktywizujące z wykorzystaniem komputera Surfuję w sieci i korzystam z doradztwa on-line 64 osóby (5 grup x 6h), (kwiecień-maj);
   • doradztwo zawodowe na odległość (383 sesji on-line), doradca również udzielał porad 1 dzień w tygodniu,e-Punkty, biblioteki, przygotowanie 61 Indywidualnych Planów Działania;
   • materiały szkoleniowe;
   • zatrudnienie czasowe 13 osób;
   • skierowanie na szkolenia 12 osób;
   • warsztaty podsumowujące - 85 osób, 13 czerwca 2010, PSP w Sycynie.

  • Projekt Programu Pilotażowego LEADER+: Dziedzictwo i rozwój ziemi Jana Kochanowskiego 2005-2008, podwykonawca Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu, wydawca monografii, folderów i katalogów, organizator festynów w Sycynie i Wielgiem.

  • e-Learning - Promowanie korzystania z technologii cyfrowych wśród dorosłych, podwykonawca Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, eksperymentalny kurs (dziadkowie i wnuki), seminaria metodyczne, konferencje w Barcelonie, partnerzy: Hiszpania, Szwecja, Austria, publikacja: Innovative Technologies In digital learning for adult people from rural areas.

  • Projekt własny o charakterze innowacyjnym: eSycyna - komputer, Internet w każdej wsi - rozproszona struktura wiejskiej, gminnej, powiatowej sieci informacyjnej od 2000 roku. Celem projektu jest budowa lokalnych sieci komputerowych ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie zwoleńskim. eSycyna to dostęp do informacji, nauki oraz wyjście do społeczności lokalnej przybliżając szeroką ofertę usług teleinformatycznych i ich praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.
 • Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna uzyskało grant MPiPS w 2002 i 2005 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, na realizację projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Gminie Zwoleń w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów - Pierwsza Praca.
  Gminne Centrum Informacji (GCI) tworzą: ePunkty na terenie Gminy Zwoleń uruchomione w ramach projektu oraz istniejące ePunkty utworzone przez Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna.
  Działalność Gminnego Centrum Informacji zgodnie z założeniami projektu ukierunkowana była na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji
  Głównym zadaniem Gminnego Centrum Informacji jest pomoc bezrobotnym absolwentom w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, organizowanie współpracy miedzy przedsiębiorcami. Przygotowaliśmy grupę 40 osób liderów Gminnych Centrów Informacji do inicjowania zmian aktywności zawodowej osób, grup społecznych i zawodowych, udzielania porad, koordynowania prac - wpływa to na właściwe funkcjonowanie ePunktów, i pozwoli w pełni realizować zadania GCI. Komputery, z pomocą władz samorządowych są instalowane w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, świetlicach, klubach pracy, remizach strażackich, domach parafialnych, sklepach i domach rolników tworzących ePunkty, tak aby odległość między miejscem zamieszkania a komputerem była mniejsza od 3 km - z jednoczesnym zapewnieniem dostępności po zajęciach szkolnych. W każdym miejscu zainstalowania komputera za jego uruchomienie i eksploatację są odpowiedzialni liderzy ePunktów. Lider ePunktu jest zobowiązany do użytkowania komputera zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności do realizacji zadań lokalnych, regionalnych i międzynarodowych podejmowanych przez Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA.

 • Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej "Co się dzieje w gniazdach-", sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 285/02/EE/D) 2002-2003.
  Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz zdobycie wiedzy o regionalnym środowisku przyrodniczym i kształtowanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami projektu byli uczniowie, młodzież i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów powiatu lipskiego i zwoleńskiego, a także liderzy ePunktów sieci eSycyna. W ramach projektu opracowano pakiet edukacyjny (trzy zwarte wydawnictwa + płyta CD), przeprowadzono warsztaty metodyczne dla nauczycieli i liderów sieci ePunków, opracowano założenia i regulamin oraz przeprowadzono ogólnopolski konkurs ornitologiczny dla uczniów szkół różnego typu, a także założono 5 platform na słupach energetycznych pod bocianie gniazda.

 • Kształtowanie przedsiębiorczości i zdolności adaptacji do rynku pracy w społecznościach lokalnych wsi i małych miast (Przedsiębiorcza wieś) - program Leonardo da Vinci nr Pl/01/A/Exd/140380 - 2002.
  Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi, znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu (długotrwale bezrobotnych i rodzin z małych gospodarstw) poprzez kształtowanie przedsiębiorczości i zdolności adaptacji do nowych warunków na rynku pracy w wyniku zachęcania do kształcenia, przyuczenia do nowego zawodu. W trakcie pobytu w Niemczech odbyły się seminaria, warsztaty metodyczne, spotkania w celu wymiany doświadczeń w 3 uniwersytetach ludowych, 4 organizacjach pozarządowych i samorządzie lokalnym. Bebeficjentami projektu oprócz Stowarzyszenia byli: Wszechnica Roztoczańska, Wszechnica Konecka, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Heimvolkshochschule Barendorf e.v w Niemczech. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 14 osób. Rezultaty projektu: zdobyte doświadczenia i wzrost kwalifikacji zawodowych promotorów aktywizacji zawodowej, będą wykorzystane w doskonaleniu planowania, programów nauczania, realizacji i ewaluacji szkoleń, kursów doskonalących i przekwalifikujących w powiatach zwoleńskim, koneckim i zamojskim.

 • Metody i formy aktywizowania, poradnictwa zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości dla pracowników samorządów powiatowych i gminnych w powiatach: radomskim, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim i lipskim - Agroalternatywa Mazowsze 2001.
  Na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Stowarzyszenie prowadziło szkolenie dla 56 pracowników samorządów powiatowych i gminnych w zakresie metod i form aktywizowania, poradnictwa zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości. Celem programu było przygotowanie uczestników do pracy z osobami bezrobotnymi i innymi potrzebującymi pomocy w zakresie metod i form diagnozowania, orientacji i poradnictwa zawodowego, metod aktywnego poszukiwania pracy, inicjowania zmian i wspierania przedsiębiorczości. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy samorządów powiatowych i gminnych. Szkolenia zorganizowano w systemie modułowym, stacjonarnym i pozwoliło na uzupełnianie wiedzy w zależności od potrzeb zawodowych i zainteresowań uczestnika szkolenia oraz poziomu jego wiedzy i umiejętności początkowych i było ukierunkowane na konkretnego uczestnika szkolenia. Integralną częścią programu była samodzielna praca kursowa uczestnika szkolenia - projekt aktywizacji zawodowej, przykładowy scenariusz pracy z wybraną osobą lub grupą osób w swojej gminie, co pozwoli na jej praktyczne wykorzystanie w danej gminie czy powiecie. Tak skonstruowany program, nowe technologie kształcenia, realizacja samodzielnej pracy kursowej, aktywna współpraca z wykładowcami, konsultantami oraz przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych (materiały drukowane - książki, powielane, dyskietki, programy komputerowe MENTOR, ViDi II, inne) zagwarantowało osiągnięcie założonych celów edukacyjnych.

 • Świadczenie doradztwa dla samorządów powiatowych w zakresie przygotowania i realizacji programów, mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości - Agroalternatywa Mazowsze 2000 cz. II usługa nr 10. Na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Stowarzyszenie opracowało i wdrożyło program doradczy dla samorządów powiatowych w 22 powiatach południowego Mazowsza w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy. Celem diagnozowania było ustalenie kierunków oraz programów szkoleń, dostosowujących kwalifikacje osób poszukujących zatrudnienia do oczekiwań rynku pracy, a także ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości. Celem szkolenia było opanowanie umiejętności stosowania metodologii, narzędzi i środków informatycznych programu doradztwa dla samorządów powiatowych oraz projektowanie działań i inicjatyw ograniczających bezrobocie. Została wydana publikacja książkowa "Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy" pod redakcją H. Bednarczyka i J. Woźniaka, która jest udokumentowaniem prac z zakresu organizacji szkolenia i opracowania wstępnych diagnoz potrzeb edukacyjnych. Program objął 69 osób w 22 powiatach.

 • Technologie informacyjne w szkole - Grant Mazowieckiego Kuratora Oświaty - kurs został zorganizowany przez Wszechnicę Oświatową Stowarzyszenia przy współpracy i pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Zadaniem kursu było praktyczne przygotowanie nauczycieli szkół wiejskich regionu radomskiego do wykorzystania komputerów i sieci Internet w procesie dydaktyczno-wychowawczym i zarządzaniu szkołą. W ramach tego kursu zostali również przeszkoleni członkowie Stowarzyszenia. W pierwszej edycji kursu brało udział 80 osób. Kurs był prowadzony w Pracowni Informatycznej w Sycynie oraz w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Program kursu obejmował 94 godziny, a zajęcia miały charakter wykładów i warsztatów. W wyniku ukończonego kursu uczestnicy m. in. umieją: posługiwać się systemem operacyjnym Windows-9x, redagować tekst i tabele w programie MS Word for Windows, korzystać z technologii informacyjnych oraz sieci Internet dla potrzeb procesu dydaktycznego. Stowarzyszenie przeprowadziło na własny rachunek jeszcze 4 edycje tego kursu w których uczestniczyło 98 nauczycieli, a 52 podjęło i ukończyło z tego zakresu studia podyplomowe.

 • Poradnictwo i informacja zawodowa za pośrednictwem Internetu - Agroalternatywa Mazowsze 2000 cz. II usługa nr 2 - Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA na zlecenie Fundacji Rozwoju Polityki Społecznej w Warszawie realizowało projekt dla gmin: Pionki, Kozienice, Orońsko, Szydłowiec, Wierzbica, Iłża, Solec i Lipsko. Do zadań Stowarzyszenia należało m.in., zorganizowanie i przeszkolenie grupy 8 osób - liderów aktywizacji zawodowej ( po 1 z każdej gminy) do prowadzenia działalności doradczej oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. Wynikiem projektu było m.in. udzielenie 652 osobom porad doradczych, opracowano 80 indywidualnych planów działania, 24 osoby skontaktowano z pracodawcą, a 6 osób uzyskało zatrudnienie. Zaplanowano indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. Zajęcia odbywały się w Pracowni Informatycznej w Sycynie oraz w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.

 

Promowanie znajomości technologii cyfrowych
wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie

 

Cel:

Określanie i wykorzystywanie nowoczesnych metod ICT do nauczania osób powyżej 50-go roku życia zamieszkujących tereny wiejskie, którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii z powodu sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej zamieszkanych przez nich terenów.

 • Zdefiniowanie głównych pojęć odnoszących się do nauczania technologii ICT wśród osób po 50-tym roku życia.
 • Stworzenie europejskiej struktury w ramach umiejętności cyfrowych dla osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Zebranie dobrych praktyk związanych z nauczaniem technologii ICT wśród osób po 50-tym roku życia zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Identyfikację innowacyjnych metodologii nauczania technologii ICT wśród osób po 50-tym roku życia zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Identyfikację kluczowych umiejętności wymaganych do nauczania technologii ICT wśród osób po 50-tym roku życia zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Opracowanie przewodnika dotyczącego metodologii i dobrych praktyk nauczania ICT wśród osób po 50-tym roku życia zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Umieszczenie wszystkich dokumentów projektu w pięciu językach europejskich na płycie CD-ROM.
 • Stworzenie witryny internetowej w celu umożliwienia wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami oraz różnymi grupami zainteresowanymi projektem oraz promowania wszystkich produktów i rezultatów projektu.
 • Zorganizowanie międzynarodowych seminariów z udziałem ekspertów oraz organizacji mających doświadczenie w nauczaniu oraz wdrażaniu metodologii ICT wśród osób starszych.
 • Zorganizowanie międzynarodowej konferencji celem przedstawienia rezultatów i produktów projektu.

 

Konferencja w Barcelonie 30/11/2007

Podsumowanie projektu oraz przedstawienie uzyskanych rezultatów www.living-memory.net

Innovative technologies in digital learning for adult people from rural areas.
Henryk Bednarczyk, Luis Baixeras, Ludmiła Łopacińska 2007
 

Spis Treści:

 • Part I - The basics of digital education for adult people - introduction 5
 • 1. Local, national and European aspects of digital technology promotion in rural areas - H. Bednarczyk, L. Baixeras, L. Łopacińska, D. Doukas, E. Träskelin 5
 • 2. Computer education 50+ at home and in the professional field - G. Kiedrowicz 7
 • 3. E-learning in the European Union programmes - Z. Kramek 14
 • Part II - Living Memory MEVA project 21
 • 4. E-learning Programme "Promotion of digital technologies for adult people from rural areas" - Living Memory project - L. Łopacińska, T. Jaszczyk 21
 • 5. European structure of digital competences for adult people from rural areas - L. Łopacińska, L. Baixeras, E. Träskelin, D. Doukas 28
 • 6. Methodology in learning of Information and Communication Technologies by adult people from rural reas - L. Baixeras, D. Doukas, L. Łopacińska, E. Träskelin 50
 • 7. Evaluation, verification and dissemination of ICT learning methodologies for adult people from rural areas - the international conference in Barcelona - L. Łopacińska, H. Bednarczyk 80
 • Part III - Good practice within MEVA project 91
 • 8. Good practice within MEVA project 91
 • 8.1. Good practice from Spain - L. Baixeras 91
 • 8.2. Good practice from Poland - L. Łopacińska 99
 • 8.3. Good practice from Sweden - E. Träskelin 103
 • 8.4. Good practice from Austria - D. Doukas 109
 • Part IV - Polish background 113
 • 9. Polish background 113
 • 9.1. Programs and initiatives supporting informatization of rural areas and small towns in Poland - T. Kupidura, M. Sot 113
 • 9.2. Municipal Information Centres (GCI) - COST A23 project - H. Bednarczyk, T. Kupidura 125
 • 9.3. "Open Doors for Europe" - experiences of the Lublin University of the Third Age - M. Stanowska 136
 • 9.4. Computer education for adults within the University of the Third Age - B. Przyłucka 144
 • 9.5. We create the University of the Third Age in Zwoleń - H. Bednarczyk, M. Mendyk, B. Jaworska 149
 • 9.6. VisuaLearning - visual methods in adult education - M. Kacprzak. D. Koprowska 152
 • 9.7. Experimental course of integrated and preliminary adult education within information and communication technologies domain - T. Jaszczyk, T. Kupidura, M. Mendyk, M. Gajowiak 158
 • Part V. Potential of digital learning in the project 165
 • 10. Potential of digital learning in the project 165
 • 10.1. Schulungszentrum Fohnsdorf 165
 • 10.2. Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute 170
 • 10.3. Provincial Council of Barcelona 174
 • 10.4. Company Nova Distance Ltd 176

 

              

 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 552996 gościem.