Galerie
Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1.


Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA" w dalszej części zwane Stowarzyszeniem jest regionalną organizacją pozarządową.


§ 2.


Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz ? Sycyna.


§ 3.


Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 4.


Stowarzyszenie opiera się w swej działalności na pracy społecznej ogółu członków oraz na pracy innych osób, z którymi zawiera umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy ? zlecenia.


§ 5.


Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoczku "Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna" lub "Zarząd Stowarzyszenia" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.


§ 6.


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.


Rozdział II. Cele i środki działania


§ 7.


Celem Stowarzyszenia jest:

 • Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego oraz pisarzy, twórców polskich i zagranicznych.
 • Kultywowanie tradycji regionalnych.
 • Prowadzenie działalności oświatowej, kształcenia dzieci i młodzieży, edukacji ustawicznej dorosłych.
 • Prowadzenie badań naukowych, wspieranie i upowszechnianie nauki.
 • Ochrona, odbudowa, eksponowanie i promocja zabytków.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej dzieci i młodzieży.
 • Aktywizacja społeczności lokalnych, działalność regionalna, kulturalna i pomoc socjalna.


§ 8.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§ 9.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Ścisłą współpracę z organizacjami społecznymi, samorządami, środowiskami i instytucjami nauki, edukacji, kultury oraz regionalnymi, gospodarczymi, sportowymi i innymi w kraju i za granicą, zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 • Popularyzację wiedzy oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej.
 • Usługi naukowe, badawcze, wdrożeniowe, oświatowe, kulturalne, wydawnicze, edytorskie, prasowe i reklamowe.
 • Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, rolników, pracowników administracyjnych i innych grup zawodowych i społecznych.
 • Organizowanie kolonii, obozów, turystyki, czasu wolnego.
 • Organizowanie, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie upowszechnienia nauki, oświaty, kultury.
 • Prowadzenie innej działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, oświatowej, kulturalnej, regionalnej zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi na rzecz instytucji, organizacji społecznych i samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.
 • Powołanie wyspecjalizowanych organów i instytucji: naukowych, oświatowych, regionalnych, kulturalnych i wydawniczych oraz jednostek gospodarczych.
 • Gromadzenie funduszy na rozwój regionalnych, oświatowych, naukowych i kulturalnych inicjatyw obywatelskich.
 • Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem lokalnych i wojewódzkich samorządów oraz władz państwowych.
 • Wspomaganie szkół, stowarzyszeń, instytucji zgodnie z celami stowarzyszenia.


Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 10.


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, wspierających, honorowych.


§ 11.

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, przestrzegająca Statutu, deklarująca wniesienie wkładu w realizacje celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 • Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 • Członkiem honorowym może być osoba fizyczna ,która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób poczyniła Zasługi dla Stowarzyszenia.


§ 12.


Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadanie godności członka honorowego dokonuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.


§ 13.


Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 •         czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 •         udziału w działalności programowo-organizacyjnej Stowarzyszenia;
 •         zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 •         aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
 •         przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 •         przestrzegania etyki zawodowej i zasad współżycia społecznego;
 •         regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.


§ 14.


Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §13 ust.1 pkt. b i c.
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.


§ 15.


Członkostwo ustaje wskutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 • Wykreślenia z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez 12 miesięcy, po pisemnym upomnieniu.
 • Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 • Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.


Władze Stowarzyszenia


§ 16.


Władzami Stowarzyszenia są:

 •     Walne Zebranie Członków.
 •     Zarząd Stowarzyszenia.
 •     Komisja Rewizyjna.


§ 17.


Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym stosownie do uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.
Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełniania swego składu o nowych członków w miejsce ustępujących, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnianie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.
Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków


§ 18.


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na rok, zaś sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 17. Ust. 1.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.


§ 19.


W Walnym Zebraniu biorą udział:

 • Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
 • Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.


§ 20.


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 • Określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 • Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego.
 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Zarządu Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie.
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§ 21.


Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, drugim terminie ? bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 22.


O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.


§ 23.


Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek nie mniej niż 1/10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
W Nadzwyczajnym Zebraniu Członków udział biorą wszyscy uprawnieni Członkowie Stowarzyszenia.

Zarząd


§ 24.


Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób w tym Prezesa,2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.


§ 25.Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia powyżej 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu z zastrzeżeniem § 33.
Dla ważności innych pism i dokumentów, umów i zobowiązań do 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
Zarząd Stowarzyszenia może udzielić ? osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura ? pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.


§ 26.


Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 • Uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.
 • Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
 • Zwoływanie walnych zebrań członków.
 • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 • Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie ich działalności.
 • Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do pokrewnych organizacji krajowych i międzynarodowych.
 • Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych indywidualnych oraz wspierających.
 • Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.


§ 27.


Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.


§ 28.


Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Komisja Rewizyjna


§ 29.


Komisja rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


§ 30.


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • Przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej.
 • Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania za okres kadencji.
 • Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 • Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może zapaść w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 • Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin.


Rozdział V. Majątek i fundusze


§ 31.


Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Majątek ten przeznaczony być może wyłącznie do realizacji celów statutowych.


§ 32.


Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • Wpisowe i składki członkowskie,
 • Dochody z ewentualnych nieruchomości i ruchomość stanowiących własności lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • Dotacje,
 • Dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,
 • Korzyści z ofiarności publicznej,
 • Wpływy z działalności statutowej,
 • Środki pieniężne, niezależnie od ich źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia.
 • Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I-go kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.


§ 33.


Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 34.


W sprawach oświadczeń woli dotyczących kwestii finansowych i udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu z zastrzeżeniem § 25 i § 33. Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 35.


Uchwalenie Statutu lub jego zmianę podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.


§ 36.


Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 37.


W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje ono jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.

Rozdział VI. Przepisy przejściowe


§ 38.


Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 567690 gościem.