Galerie
Szkoły im. Jana Kochanowskiego

Porozumienie szkół i instytucji imienia Jana Kochanowskiego

Zapraszamy szkoły na inaugurację Dni Jana Kochanowskiego - Dni Sycyny - 2006 - 2010

Organizatorzy spotkania:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu,
 • Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA.


1. Współprzewodniczący porozumienia

Szanowni Państwo
 
Główne uroczystości w Sycynie, Czrnolesie, Zwoleniu i Radomiu związane z 475 rocznicą urodzin Jana Kochanowskiego już minęły. Dziękuję za nadesłanie materiałów do monografii. Każda prezentacja szkoły jest traktowana jako autorskie opracowanie i można je zaliczyć do dorobku w awansie zawodowym. Dobrze aby znalazło się kilka egzemplarzy monografii w każdej szkole. Zachęcam do wypełnienia zamówienia również na inne wydawnictwa Biblioteki Sycyńskiej.

Porozumienie jest faktem. Proszę o formalne podpisanie załączonego druku.

Współprzewodniczącymi porozumienia:

 •     mgr Teresa Buczak - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Tarnowie;
 •     e-mail: sekretariat[at]sp18.tarnów.pl,
 •     mgr Janusz Gerlach - Gimnazjum Publiczne nr 3 im. J. Kochanowskiego w Radomiu;
 •     e-mail: pg3radom[at]wp.pl,
 •     mgr Marek Górka - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach;
 •     e-mail pubgim1[at]wp.pl,
 •     mgr Karol Semik - Mazowieckie Kuratorium Oświaty.


24 czerwca Stowarzyszenie podpisało umowę o Patronacie i współpracy z Akademią Świętokrzyską im. J. Kochanowskiego. To nowe szanse dla naszych szkół.

Zachęcam do inicjowania nowych projektów, wspólnych konferencji dla polonistów i wychowawców, spotkań, publikacji i lokalnej współpracy.

 
2. Karta porozumienia

I. Cele porozumienia

 1. Kultywowanie legendy i upowszechnianie humanistycznych wartości poezji Jana Kochanowskiego.
 2. Konsolidacja działań i wymiana doświadczeń dla osiągnięcia wspólnych celów: wychowawczych, dydaktycznych, naukowych i wydawniczych. Promocja i upowszechnianie doświadczeń i wydawnictw sygnatariuszy Porozumienia.
 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie rozwoju instytucji, miejscowości eksponujących pamiątki, zabytki i symbole.
 4. Organizacja wyjazdów grupowych i wspieranie turystyki do Sycyny, Czarnolasu, Zwolenia, Janowca i innych miejscowości związanych z Janem Kochanowskim.
 5. Inicjowanie wspólnych konferencji naukowych i metodycznych, wydawnictw i publikacji, wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego nauczycieli.

 
II. Formy i metody współpracy

 1. Podstawową formą współpracy jest internetowa i elektroniczna wymiana informacji i doświadczeń oraz okresowe spotkania konsultacyjne.
 2. Spotkanie konsultacyjne odbywają się w siedzibach sygnatariuszy karty w uzgodnionej kolejności i raz w roku w Dniach Sycyny lub w Dniach Nauki i Kultury w Sycynie.
 3. Spotkaniom przewodniczy przedstawiciel organizacji wybrany na funkcję przewodniczącego na okres jednego roku, który jednocześnie zapewnia prowadzenie sekretariatu Porozumienia.
 4. Porozumienie może inicjować przedsięwzięcia adresowane do wszystkich sygnatariuszy oraz do zainteresowanych grup.
 5. Działalność porozumienia wspiera Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, które prowadzi stronę internetową i raz w roku wydaje gazetę - biuletyn Wieści Sycyny redagowane przez Przewodniczącego Porozumienia.

 
III. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Porozumienia jest dobrowolne i następuje po podpisaniu Karty Porozumienia na spotkaniu sygnatariuszy lub w formie pisemnej deklaracji. Wystąpienie z Porozumienia wymaga pisemnego wypowiedzenia na kwartał przed planowaną datą wystąpienia.
 2. Uchwały i decyzje podejmowane przez porozumienie nie mogą naruszać statutów i podstaw prawnych działalności szkół i instytucji.
 3. Zaniechanie działalności porozumienia następuje w drodze uchwały podjętej przez sygnatariuszy na zwołanych w tej sprawie konsultacjach.


  W 475 rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego

 

3. Porozumienie z Akademią świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego akademi Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego

 
Umowa o patronacie i współpracy
W dniu 24 czerwca 2005 roku, w Kielcach pomiędzy:
Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-396 Kielce przy ul. Żeromskiego 5,
reprezentowaną przez Rektroa prof. dra. hab. Adama Massalskiego,
zwana dalej Uczelnią
a
Stowarzyszeniem Oświatowym SYCYNA, Sycyna Kolonia 126 A, 26-700 Zwoleń reprezentowanym przez
Prezesa Zarządu prof. dra. Henryka Bednarczyka,
zwane dalej Stowarzyszeniem

 
W 475 rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego Strony postanawiają zawrzeć umowę o patronacie i współpracy w upowszechnieniu wartości humanistycznych, poezji i dziedzictwa Jana Kochanowskiego, odrodzeniu i upamiętnieniu miejsc w których przebywał poeta, współudziałaniu szkół i instytucji noszących imię Jana Kochanowskiego.

 
Została zawarta umowa o następującej treści:


§1 

 1. Strony Umowy będą wzajemnie wspierać badania naukowe, wydawnictwa, organizacje konferencji i seminariów naukowych.
 2. Strony Umowy będą inicjować projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, prace doktorskie, szczególnie nauczycieli szkół imienia Jana Kochanowskiego oraz prace magisterskie w tym związane z odrodzeniem miejsc związanych z Janem Kochanowskim.
 3. Strony Umowy zobowiązują się do wspólnego organizowania raz w roku przemiennie w swoich siedzibach konferencji naukowych.
 4. Strony podejmą współpracę wydawniczą nad wspólnym wydaniem co najmniej jednej publikacji rocznie, tworzenia wspólnych zespołów autorskich, wspomagania w opiniowaniu i recenzowaniu, upowszechnianiu i promocji monograficznej serii wydawniczej Biblioteki Sycyńskiej oraz wydawnictw naukowych Uczelni.


 
§2 

 1. Uczelnia obejmuje patronat nad odrodzeniem Sycyny i godnym upamiętnianiem miejsca narodzin Jana Kochanowskiego. Uczelnia będzie wspierać wysiłki Stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych do nowego turystycznego odkrycia ziemi Jana Kochanowskiego: Czarnolasu, Zwolenia i Janowca.
 2. Pracownicy Uczelni będą inspirować prace badawcze, eksperckie, wspierające odbudowę, rozwój i prezentajcę zabytków sycyny, rozwój infrastruktury i budowę ścieżki edukacji ekologicznej w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Sycyna.
 3. Strony Umowy będą wspomagać misje studyjne, obozy i praktyki studenckie w Sycynie zgodnie z potrzebą procesu dydaktycznego, prowadzonych badań i potrzeb rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej Sycyny.
 4. Strony Umowy postanawiają, że przedstawiciele delegacji studentów Uczelni, zespoły artystyczne, sportowcy będą uczestniczyć w Dniach Sycyny i Dniu Nauki i Kultury w Sycynie, a przedstawiciele Stowarzyszenia będą uczestniczyć w Dniu Patrona Uczelni.


 
§3 

 1. Strony wyznaczą swoich pełnomocników odpowiedzialnych za realizację umowy.
 2. Raz w roku przemiennie w siedzibach stron Umowy będzie prowadzona ocena realizacji umowy i ustalone plany współpracy na rok następny.


 
§4

 

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat.


§5

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy psiemnej i mogą być wprowadzone w formie uzgodnionych przez strony aneksów. 


§6

 

Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie.

 
§7

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 
4. Monografia ...imienia Jana Kochanowskiego

 • Patron czasów dawnych i nowych - wprowadzenie - Henryk Bednarczyk, Marcin Olifirowicz   5
 • Słowo wstępne - Adam Massalski   7


I. Wartości humanistyczne twórczości Jana Kochanowskiego

 • Uniwersalne idee humanizmu a edukacja - szkic historyczny i współczesny casus edukacji międzykulturowej - Tadeusz Lewowicki   9
 • Jan Kochanowski 1980-2005. Rekonesans - Paulina Buchwald-Plec   15
 • Renesansowe horyzonty Jana Kochanowskiego - Waldemar Kowalski   19
 • Historyczne konteksty epoki Jana Kochanowskiego - Dariusz Kupisz   25
 • Jan Kochanowski wśród swoich. Część I - Tomasz Palacz   30
 • Odrodzenie Sycyny - miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego - Henryk Bednarczyk, Tadeusz Derlatka, Grzegosz Stwarz   54
 • Idee humanistyczne i wychowawcze poezji Kochanowskiego w praktyce edukacyjnej szkół imienia Jana Kochanowskiego - Marcin Olifirowicz   61


II. Strażnicy dziedzictwa - szkoły i instytucje im. Jana Kochanowskiego

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bełchatowie   69
 • Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej - Wiesława Zakonnik, Ewa Karwecka   71
 • Szkoła Podstawowa nr 31 w Bielsku-Białej - Halina Ferens   73
 • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu   75
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu   77
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Bydgoszczy - Małgorzata Kmiecik   81
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach - Patrycja Banasik, Elżbieta Kasprzyk, Milena Kij   84
 • Gimnazjum nr 10 w Chorzowie - Monika Bajan, Iwona Kociemba   87
 • Szkoła Podstawowa w Czarnolesie - Justyna Mierzejewska-Figura, Krzysztof Kalinowski, Ewa Solecka, Jolanta Walaszczyk   92
 • Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie   95
 • Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu   97
 • Zespół Szkół w Częstochowie   98
 • Szkoła Podstawowa w Dyblinie - Urszula Filińska   100
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku - Bożena Jasek, Jacek Popis   104
 • Gimnazjum nr 2 w Głubczycach   107
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp.   109
 • Szkoła Podstawowa w Grygrowie   112
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie   113
 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach   116
 • Szkoła Podstawowa w Kończewie   118
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach - Wioletta Balcerek, Renata Janusz   121
 • Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie   125
 • III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie - Magdalena Sadłocha i Tomasz Popczyk   127
 • Uniwersytecki Fundusz w Krakowie   132
 • Gimnazjum nr 2 w Kraśniku - Danuta Bandosz i Anna Kozłowska   133
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie - Lidia Kraśkiewicz, Urszula Raszewska   137
 • Gimnazjum nr 7 w Lublinie   141
 • Zespół Szkół nr 2 w Łańcucie   143
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Łękach Strzyżowskich   145
 • Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi - Ewa Sobór, Anna Nawrocka   148
 • Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa w Makowie Maz. - Katarzyna Olzacka   150
 • Szkoła Podstawowa w Małym Płocku   153
 • Liceum Ogólnokształcące w Nowej Dębie - Elżbieta Kozłowska, Janina Ścibisz   155
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - Teresa Błaszczyk, Krzysztof Droż i Małgorzata Czapiewska   160
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu   165
 • Liceum Ogólnokształcące w Olecku - Anna Kisiel, Józef Kunicki   168
 • Teatr w Opolu   172
 • Stowarzyszenie Kochanowski w Opolu   176
 • Gimnazjum nr 1 w Pionkach   177
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Policznie - Małgorzata Borysławska, Anna Nowak, Barbara Ziemka   180
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 w Poznaniu - Ryszard Pempera   184
 • Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu Starym - Aneta Wijaszka   186
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie   190
 • Gimnazjum nr 3 w Radomiu - Lucyna Kowalik - Rola, Anna Krawczyk-Słyk, Justyna Głogowska   191
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu - Anna Spólna   196
 • Teatr Powszechny w Radomiu   201
 • Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego Renesans w Radomiu - Adolf Krzemiński   204
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Radomiu - Elżbieta Zawodnik   208
 • Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo w Radomiu - Adolf Krzemiński   210
 • Gimnazjum w Rząśni - Małgorzata Pęciak, Monika Dyrek, Agata Baran   213
 • Gimnazjum w Rzeczycy - Piotr Kosiacki   217
 • Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu   220
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli - Barbara Tyrała, Małgorzata Rzepiela, Anna Głowińska, Małgorzata Moskal   222
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach - Jan Kuciapski   225
 • Szkoła Podstawowa w Sycynie - Małgorzata Zyzek   229
 • Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA w Sycynie - Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura   231
 • Szkoła Podstawowa w Szówsku   239
 • Szkoła Podstawowa w Świdniku   240
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach - Dorota Gurgul, Katarzyna Pakuła-Wieja, Andrzej Sikorski   242
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie - Teresa Buczak   246
 • Szkoła Podstawowa nr 1 Trzebiatowie   249
 • Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu - Elżbieta Kiełkowska   252
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu - Jolanta Unuczek   256
 • Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie   259
 • Gimnazjum nr 26 w Warszawie - Małgorzata Pawlik   263
 • XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie   267
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie   271
 • Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum nr 1 w Wielkich Oczach   273
 • Szkoła Podstawowa w Witanowicach   276
 • Szkoła Podstawowa w Wójcicach   277
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie - Barbara Banaszek, Emilia Pietrzykowska, K. Dąbrowski   281
 • Szkoła Podstawowa w Zakrzewie   285
 • Zespól Szkół w Zakrzówku Szkoła Podstawowa - Jadwiga Krawiec, Henryk Krawiec   288
 • Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, Gimnazjum nr 1 w Złotowie - Grażyna Jakubowska   292
 • Gimnazjum w Zwoleniu - Elżbieta Kramek   296
 • Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu - Honorata Dziwisz   298
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu   302
 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Zwolenia - Wacław Kuś   305


III. Porozumienie, sieci współpracy szkół

 • Szkoły Staszicowskie, Korczakowskie i Montessori - inicjatywy, działalność, doświadczenia - Marcin Olifirowicz   308
 • Projekt Karty Porozumienia Szkół i Instytucji im. Jana Kochanowskiego   312
 • Skorowidz szkół, stowarzyszeń i instytucji im. Jana Kochanowskiego   313
 • Bibliografia   319


 
475 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego
Dni Sycyny - 19 czerwca 2005Po raz pierwszy na Dni Jana Kochanowskiego obchodzonych tradycyjnie w Sycynie, Czarnolesie i Zwoleniu dołączył Radom. Po raz pierwszy na te wyjątkowe uroczystości przyjechało ponad 40 delegacji szkół, stowarzyszeń, instytucji noszących imię Jana Kochanowskiego. Powstała monografia syntezująca dorobek około 100 szkół i instytucji w kraju. Powstało ogólnopolskie porozumienie, podpisano umowę o patronacie i współpracy z Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Widoczne jest coraz większe zaangażowanie wójtów, burmistrza i starosty powiatu zwoleńskiego, całego środowiska lokalnego. To już ogólnopolski ruch społeczny wywołany nie tylko szacunkiem i czcią należną Poecie i miejscom z nim związanym. To ogromne zapotrzebowanie na powrót do humanistycznych wartości Renesansu, potrzeba nowego spojrzenia na nasze polskie, często na własne życzenie, komplikacje, sprzeciw wobec narastającej nienawiści i kolejnej wojny polsko-polskiej w imię fałszywej odnowy i nowej moralności. Poezja Jana Kochanowskiego uczy, jak niestety mało zmieniliśmy się w ciągu pięciuset lat, mimo że człowiek włada teraz potężną techniką i środkami. Aktualność twórczości najwybitniejszego poety Słowiańszczyzny i teraz prawie już ogólnopolski ruch społeczny pozwalają nam upomnieć się o państwowy ogólnopolski program odbudowy zabytków, przygotowanie miejscowości i upowszechnianie twórczości Jana Kochanowskiego na miarę rządowego Programu Chopinowskiego.

W uroczystościach w Sycynie uczestniczyli: deputowany do Parlamentu Europejskiego dr Zbigniew Kuźmiuk, senator Zbigniew Gołąbek, posłowie: Maria Dziuba, Marek Wikiński, Tadeusz Balcerowski, burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu zwoleńskiego.

W części oficjalnej wystąpili: prof. Henryk Bednarczyk - prezes Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna, eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk, Teresa Buczak ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie - w imieniu Porozumienia Szkół im. Jana Kochanowskiego, nagrodzeni medalem Służmy poczciwej sławie ? Tomasz Palacz i Tadeusz Derlatka, starosta zwoleński Jerzy Koziński i burmistrz Zbigniew Buczma.

Fragmenty utworów Jana Kochanowskiego (m.in. Pieśń XII i XIX) recytowała aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Izabela Brejtkop - Frączek.


Zlot Szkół i Instytucji im. Jana KochanowskiegoZlot szkół rozpoczął się rejestracją uczestników zlotu w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Po uroczystym rozpoczęciu uczestnicy zwiedzili Muzeum i park. Następnie wyjazd do Zwolenia, odwiedzenie Krypty Kochanowskich w kościele i Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Po południu nastąpiła część oficjalna festynu w Sycynie.

W zlocie wzięło udział ponad 40 szkół i instytucji im. Jana Kochanowskiego, w tym szkoły licealne i zawodowe z: Krakowa, Warszawy, Radomia, Garbatki Letniska, Zwolenia. Państwowe Gimnazja z: Radomia, Nowej Wsi Wielkiej, Rząśni, Pionek, Policzny. Publiczne Szkoły Podstawowe z: Brzegu, Czarnolasu, Zwolenia, Tarnowa, Jaworzna, Kozienic, Zakrzewa, Stalowej Woli, Pożogu, a także stowarzyszenia i teatr.

Oprócz szkół im. Jana Kochanowskiego w zlocie w części obchodów 475 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego w Sycynie uczestniczyły szkoły lokalne z: Przyłęka, Sycyny, Baryczy, Babina, Tczowa, Kazanowa, Sydołu, Ciepielowa i Wieniawy.


Konferencja Wartości humanistyczne twórczości Jana Kochanowskiego w praktyce edukacyjnej współczesnej szkołyW Zespole Szkół Rolniczych w Zwoleniu, także 19 czerwca, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem ponad 40 przedstawicieli instytucji im. Jana Kochanowskiego i zaproszonych pracowników naukowych, gości. Celem konferencji było potwierdzenie aktualności humanizmu renesansu, a także prezentacja dokonań instytucji, wymiana doświadczeń, a także nawiązanie współpracy w upowszechnianiu twórczości i wartości humanistycznych dziedzictwa Jana Kochanowskiego.

Otwarcia konferencji dokonał prezes Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna prof. Henryk Bednarczyk, następnie wystąpił rektor Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach prof. Adam Massalski i starosta zwoleński Jerzy Koziński.

W kolejności wystąpili dr Dariusz Kupisz Konteksty historyczne epoki Jana Kochanowskiego, prof. Waldemar Kowalski Renesansowe horyzonty Jana Kochanowskiego, Tomasz Palacz Kochanowski wśród swoich, prof. Henryk Bednarczyk O renesans Sycyny ? godne upamiętnienie miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego, Marcin Olifirowicz Idee humanistyczne i wychowawcze poezji Kochanowskiego w praktyce edukacyjnej szkół imienia Jana Kochanowskiego.

W trakcie dyskusji zostały przedstawione dobre praktyki szkół i omówione zadania forum porozumienia szkół im. Jana Kochanowskiego. Uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum w Czarnolesie oraz kościół, kryptę rodziny Kochanowskich i Muzeum Regionalne w Zwoleniu.

 
Porozumienie Szkół i instytucji im. Jana KochanowskiegoNa zakończenie obrad konferencji pełnomocni przedstawiciele szkół podpisali Kartę Porozumienia Szkół i Instytucji im. Jana Kochanowskiego.

Na współprzewodniczących Porozumienia wybrano: Marka Górkę (Pionki), Janusza Gerlacha (Radom), Karola Semika (Radom), Teresę Buczek (Tarnów). Kartę Porozumienia podpisało ponad 40 szkół i instytucji.

Kartę porozumienia podpisuje rektor Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Adam Massalski z lwej Starosta Zwoleński Jerzy Koziński, z prawej prof. Henryk Bednarczyk i Edward Szewczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 563632 gościem.